UFABET NEWS

สำนักงาน การบินพลเรือน แห่งประเทศไทย (กพท.) ออกประกาศห้าม สายการบิน รับส่ง ผู้โดยสาร เข้า หรือ ออก ในพื้นที่ สีแดงเข้ม 13 จังหวัด

ตั้งแต่ วันที่ 21 ก.ค. นี้

CAAT ออก ประกาศ ควบคุม เที่ยวบิน เข้า – ออก พื้นที่ สีแดงเข้ม มีผล ตั้งแต่ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป  เพื่อให้ สอดคล้อง กับ การยกระดับ มาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกันโรค ครั้งล่าสุด ของ รัฐบาล

ตามที่ ศบค. ประกาศ ข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 28) และ มีคำสั่ง ศูนย์บริหาร สถานการณ์ การแพร่ ระบาด ของ โรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 10/2564

เรื่อง พื้นที่ สถานการณ์ ที่กำหนด เป็น พื้นที่ ควบคุม สูงสุด และ เข้มงวด พื้นที่ ควบคุม สูงสุด พื้นที่ ควบคุม และพื้นที่ เฝ้าระวังสูง

ตามข้อกำหนด ออกตาม ความใน มาตรา 9 แห่ง พระราช กำหนดการ บริหาร ราชการ ในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สำนักงาน การบิน พลเรือน แห่งประเทศไทย (CAAT) ได้ออก ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติ สำหรับ ผู้ดำเนินการ สนามบิน และ ผู้ดำเนินการ เดินอากาศ ในเส้นทาง การบิน ภายใน ประเทศ ในระหว่าง สถานการณ์ การแพร่ ระบาด ของ โรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 3)

เพื่อให้ เป็นไป ตามแนวทาง ที่ ศบค. กำหนด คือ การชะลอ หรือ การยับยั้ง การเดิน ทางเข้าออก พื้นที่ สีแดงเข้ม โดยการห้าม สายการบิน ทำการบิน รับส่ง ผู้โดยสาร เข้า หรือ ออก พื้นที่ ที่กำหนด เป็น พื้นที่ ควบคุม สูงสุด และ เข้มงวด (พื้นที่ สีแดงเข้ม)

ตั้งแต่ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่า สถานการณ์ ดังกล่าว จะสิ้นสุดไป หรือ มีประกาศ อื่นใด เพิ่มเติม กำหนด แนวปฏิบัติ ซึ่งมี ใจความ สำคัญ ดังนี้

1.ห้ามสายการบิน ที่ให้บริการ ผู้โดยสาร (Passenger Flight)

ทำการบินเที่ยวบิน ภายใน ประเทศ (Domestic Flight) รับส่ง ผู้โดยสาร เข้า หรือ ออก พื้นที่ ที่กำหนด เป็น พื้นที่ ควบคุม สูงสุด และ เข้มงวด (พื้นที่ สีแดงเข้ม)

ในช่วง ที่มี การระบาดสูง ตามข้อ กำหนด

(ศูนย์ บริหาร สถานการณ์ การแพร่ ระบาด ของ โรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019  (โควิด-19) หรือ ศบค. ประเมิน ไว้เบื้องต้น เป็น ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 14 วัน) เว้นแต่

1.1

เป็นเที่ยวบิน ที่เกี่ยวข้อง กับ โครงการ พื้นที่ นำร่อง เปิด ประเทศ (Sandbox) หรือ

1.2

เป็นกรณี อากาศยาน ที่ขอลง ฉุกเฉิน (Emergency Landing) หรือ ขอลง ทางเทคนิค (Technical Landing) โดย ไม่มี ผู้โดยสาร ลงจากเครื่อง หรือ

1.3

มีความจำเป็น และ ได้รับ อนุญาต จาก CAAT ซึ่งจะต้อง แสดงหลักฐาน เพื่อแสดง ความจำเป็น นั้นเพื่อ ประกอบการ ขออนุญาต เช่น เพื่อเข้า รับบริการ ทางการแพทย์ เพื่อการรับ วัคซีน เป็นต้น

โดยให้ สายการบิน รวมถึง สนามบิน จัดเตรียม เอกสาร รับรอง ความจำเป็น ให้กับ ผู้ที่ ต้องปฏิบัติงาน ขนส่ง สาธารณะ ในสังกัด ซึ่ง ได้รับ ยกเว้น

เพื่อใช้ แสดงต่อ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หากมี การตรวจสอบ ในการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ ควบคุม สูงสุด และ เข้มงวด ส่วนกรณี ที่มี การยกเลิก เที่ยวบิน และ การรวม เที่ยวบิน ให้สาย การบินแจ้ง และ ดูแล ผู้โดยสาร อย่างเหมาะสม ตามประกาศ กระทรวงคมนาคม

เรื่อง การคุ้มครองสิทธิ ของ ผู้โดยสาร ที่ใช้ บริการ สายการบิน ของไทย ในเส้นทางบิน ประจำ ภายใน ประเทศ พ.ศ. 2553 สำหรับ เที่ยวบิน ที่ให้ บริการ ระหว่างประเทศ และ เที่ยวบิน ที่ขน สินค้า โดยไม่มี ผู้โดยสาร จะไม่ได้ รับผล กระทบ จากประกาศนี้

2. สำหรับสนามบินและสายการบินที่ยังคงให้บริการได้ในช่วงเวลานี้ ให้ปฏิบัติดังนี้

2.1

การบิน รับส่ง ผู้โดยสาร ให้มี จำนวน ผู้โดยสาร ได้ไม่เกิน ร้อยละ 50 ของขีด ความสามารถ ในการรับ ผู้โดยสาร ของอากาศยาน ที่ใช้ ในเที่ยวบิน นั้น ๆ และ ให้จัด ที่นั่ง ภายใน อย่างเหมาะสม

โดยคำนึงถึง มาตรการ เว้นระยะห่าง เพื่อไม่ให้ เกิดความ หนาแน่น และ แออัด แต่ถ้า ผู้โดยสาร เดินทาง มาด้วยกัน สามารถ ให้นั่ง ติดกันได้

2.2

ก่อนเข้า พื้นที่ สนามบิน ให้ตรวจ คัดกรอง บุคคล ที่เข้า มาใช้ บริการ อย่างเข้มงวด โดยต้อง ตรวจสอบ การสวม หน้ากาก อนามัย หรือ หน้ากากผ้า และ การตรวจวัด อุณหภูมิ ร่างกาย (Body Temperature Screening)

ด้วยเครื่องวัด อุณหภูมิ แบบ อินฟราเรด ที่ไม่ ต้องสัมผัส กับ ร่างกาย ของ ผู้ถูก ตรวจวัด (Non-contact Infrared Thermometer)

หากบุคคลนั้น ไม่สวม หน้ากาก อนามัย หรือ หน้ากากผ้า หรือ วัดอุณหภูมิ ได้สูงกว่า 37.3 องศา เซลเซียส หรือ มีอาการ ระบบ ทางเดิน หายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้ปฏิเสธ การให้ เข้าพื้นที่ โดย เด็ดขาด

2.3

ก่อนออกบัตร โดยสาร ให้สายการบิน ตรวจสอบ เอกสาร สำคัญ ของ ผู้โดยสาร ตามมาตรการ ป้องกัน โรคของ จังหวัด ปลายทาง อย่าง เคร่งครัด

หากตรวจสอบ แล้วพบว่า เอกสาร ไม่ถูกต้อง หรือไม่ ครบถ้วน อาจจะ พิจารณา ระงับ การออกบัตร โดยสารแก่ ผู้โดยสารนั้น

2.4

ให้สาย การบิน ตรวจวัด อุณหภูมิ ร่างกาย ของ ผู้โดยสาร โดยใช้ เครื่องวัด อุณหภูมิ แบบ อินฟราเรด ที่ไม่ ต้องสัมผัส กับ ร่างกาย ของ ผู้ถูก ตรวจวัด ก่อนขึ้น เครื่องที่ สถานี ต้นทาง

หากวัด อุณหภูมิ ได้สูง กว่า 37.3 องศา เซลเซียส หรือ มีอาการ ระบบ ทางเดิน หายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจ เหนื่อยหอบ ให้รีบแจ้ง เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ในพื้นที่ ทันที

2.5

ก่อนออก จากพื้นที่ สนามบิน ให้สนามบิน ตรวจคัดกรอง ผู้โดยสาร อย่างเข้มงวด โดยการ ตรวจวัด อุณหภูมิ ร่างกายด้วย เครื่องวัด อุณหภูมิ แบบ อินฟราเรด ที่ไม่ ต้อง สัมผัส กับ ร่างกาย ของ ผู้ถูก ตรวจวัด

หากวัด อุณหภูมิ ได้สูงกว่า 37.3 องศา เซลเซียส หรือมี อาการ ระบบ ทางเดิน หายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจ เหนื่อยหอบ ให้รีบ แจ้งเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ในพื้นที่ ทันที

2.6

ให้สนามบิน ติดตาม ดูแล ให้ผู้ ประกอบการ ร้านค้า ต่าง ๆ ในเขต พื้นที่ ปฏิบัติ ตามมาตรการ ของ ศบค. โดยเคร่งครัด

2.7

ให้สนามบิน และ สายการบิน เพิ่มความ เข้มงวด ในการ ติดตาม ดูแล ให้ประชาชน ผู้มา ใช้บริการ ปฏิบัติ ตามมาตรการ ในระเบียบ สำนักงาน การบิน พลเรือน แห่งประเทศไทย ว่าด้วย แนวปฏิบัติ ในการ ให้บริการ ผู้โดยสาร สำหรับ เส้นทาง

การบิน ภายในประเทศ ในระหว่าง สถานการณ์ การระบาด ของ โรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) พ.ศ. 2564 ประกาศ

ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยเคร่งครัด และ มาตรการ แนวทาง หรือ แนวปฏิบัติ อย่าง อื่นที่ ศบค. หรือ รัฐบาล กำหนด

2.8

ให้สนามบิน และ สายการบิน แจ้งเตือน ผู้โดยสาร กรณี เป็น ผู้ป่วย ยืนยัน หรือ ผู้สัมผัส เสี่ยงสูง ให้งด การเดินทาง หากฝ่าฝืน อาจจะ ได้รับ โทษตาม พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

:: ‘แอนติเจน เทสต์คิท’โรงงานจีน 1$ ไทย 400 บาท UFABET NEWS

UFABET จัดโปรโมชั่น โมโหไทนแลนด์ ไม่มี ไฟเซอร์ เยียวยา ก็ไม่ได้

กิจกรรม ทายผลหวย ไม่ต้อง ลงเดิมพัน ทายถูก รับทันที 10,000 บาท

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นเกมสล็อต ออนไลน์ ฟรี !! มีดังนี้

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์
About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *