UFABET NEWS

มติ ครม.ไฟเขียว “จ่ายเงิน เยียวยา ประกันสังคม” ให้กับ ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ใน 9 สาขาอาชีพ ในพื้นที่ 13 จังหวัด สีแดงเข้ม เพิ่ม พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และ ฉะเชิงเทรา

วันนี้ มติที่ ประชุม ครม. เห็นชอบ “มาตรการ เยียวยา โควิด” รอบล่าสุด ให้กับ ประชาชน และ ผู้ประกอบการ ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี ระยะเวลา การให้ ความช่วยเหลือ จำนวน 1 เดือน

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดฉะเชิงเทรา

หลังจากทั้ง 3 จังหวัด ดังกล่าว ถูกปรับ โซนสี โควิด ล่าสุด ให้เป็น พื้นที่ สีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ ควบคุม สูงสุด และ เข้มงวด

โดยมาตรการ เยียวยา ประกัน สังคม ของทั้ง อยุธยา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา เป็นชุด มาตรการ เดียวกัน กับที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มี มติเมื่อ 13 ก.ค. 64

ในการเยียวยา ให้กับ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และจังหวัด ชายแดนใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ สงขลา

ซึ่งเป็น พื้นที่ สีแดงเข้ม ก่อนที่ จะมี การปรับ โซนสี ล่าสุด

ประเภทกิจ การที่ จะให้ ความช่วยเหลือ มี 9 สาขา ได้แก่

1. กิจการ ก่อสร้าง

2. กิจการ ที่พักแรม และ บริการ ด้านอาหาร

3. กิจกรรม ศิลปะ ความบันเทิง และ นันทนาการ

4. กิจกรรม บริการ ด้านอื่น ๆ

5. สาขาการ ขนส่ง และ สถานที่ เก็บสินค้า สาขา การขายส่ง และ การขายปลีก

6. การซ่อม ยานยนต์

7. สาขา กิจกรรม การบริหาร และ บริการ สนับสนุน

8. สาขากิจกรรม วิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และ กิจกรรม ทางวิชาการ

9. สาขา ข้อมูล ข่าวสาร และ การสื่อสาร

รูปแบบ การให้ ความช่วยเหลือ

1. กลุ่มแรงงาน และ ผู้ประกอบการ ที่อยู่ ในระบบ ประกันสังคม ดังนี้

กลุ่มแรงงาน ตามมาตรา 33

จะได้รับ เงินทดแทน ในกรณี ว่างงาน เนื่องจากมี เหตุสุด วิสัย อันเกิด จากการ ระบาด ของ โควิด-19 ในกรณี ว่างงาน ไม่ได้ ทำงาน

หรือนายจ้าง ไม่ให้ ทำงาน เนื่องจาก ทางราชการ มีคำสั่ง ปิดสถานที่ เป็นการ ชั่วคราว ในอัตรา ร้อยละ 50 ของ ค่าจ้าง รายวัน (สูงสุด ไม่เกิน 7,500 บาท) ตลอด ระยะ เวลา ที่มี คำสั่ง ปิดสถานที่ แต่ไม่เกิน เก้าสิบวัน

จะได้รับ เงินช่วยเหลือ เพิ่มเติม ในอัตรา 2,500 บาท ต่อคน จำนวน 1 เดือน

ซึ่งเป็น การให้ ความช่วยเหลือ เพิ่มเติม จากการ ให้ความ ช่วยเหลือ ผ่านระบบ ประกัน สังคม ผู้ประกอบการ หรือ นายจ้าง ม.33

จะได้รับ ความช่วยเหลือ ตามจำนวน ลูกจ้าง สูงสุด ไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาท ต่อคน จำนวน 1 เดือน

ผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 และ มาตรา 40 สัญชาติไทย ยังคง ประกอบ อาชีพ อยู่ใน ปัจจุบัน จะได้รับ ความช่วยเหลือ ในอัตรา 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน

ผู้ประกอบ อาชีพอิสระ

ที่ไม่ได้ เป็น ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40

สัญชาติไทย ที่ยังคง ประกอบ อาชีพ อยู่ใน ปัจจุบัน ให้เตรียม หลักฐาน เพื่อลง ทะเบียน เป็น ผู้ประกันตน มาตรา 40 กับสำนักงาน ประกัน สังคม ภายใน เดือนกรกฎาคม 2564

เพื่อให้ สามารถ ได้รับ ความช่วยเหลือ ในอัตรา 5,000 บาท ต่อคน จำนวน 1 เดือน

กลุ่มผู้ประกอบการ หรือ นายจ้าง

มีลูกจ้าง แต่ปัจจุบัน ไม่ได้ อยู่ใน ระบบ ประกัน สังคม ให้ดำเนินการ ดังนี้

กรณี ที่เป็น ผู้ประกอบการ ที่มี ลูกจ้าง ให้ขึ้น ทะเบียน นายจ้าง ในระบบ ประกัน สังคม พร้อมทั้ง ขึ้นทะเบียน ลูกจ้าง เป็น ผู้ประกันตน มาตรา 33 ในระบบ ประกัน สังคม กับ สำนักงาน ประกันสังคม

ภายใน เดือน กรกฎาคม 2564 เพื่อให้ สามารถ ได้รับ เงินช่วยเหลือ ตามจำนวน ลูกจ้าง สูงสุด ไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาท ต่อคน

และ ลูกจ้าง ที่มี สัญชาติไทย จะได้รับ ความช่วยเหลือ ในอัตรา 2,500 บาท ต่อคน จำนวน 1 เดือน

ทั้งนี้ ลูกจ้าง กลุ่มดังกล่าว จะยังมี คุณสมบัติ ไม่ครบ ตามเงื่อนไข การให้ ความช่วยเหลือ จากระบบ ประกัน สังคม ทำให้ ไม่ได้ รับความ ช่วยเหลือ จากระบบ ประกัน สังคม

นายจ้าง ที่ไม่มี ลูกจ้าง แต่ยัง ไม่อยู่ ในระบบ ประกันสังคม

ให้เตรียม หลักฐาน สำหรับ การลงทะเบียน เป็น ผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 ในระบบ ประกัน สังคม กับ สำนักงาน ประกันสังคม

ภายใน เดือน กรกฎาคม 2564 เพื่อให้ สามารถ ได้รับ ความช่วยเหลือ ในอัตรา 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน

ผู้ประกอบการ ในระบบ “ถุงเงิน”

ภายใต้ โครงการ คนละครึ่ง และ โครงการ เราชนะ ในปัจจุบัน ใน 5 กลุ่ม ร้านค้า ประกอบด้วย ร้านอาหาร และ เครื่องดื่ม ร้าน OTOP ร้านค้า ทั่วไป ร้านค้า บริการ และ กิจการ ขนส่ง สาธารณะ (ไม่รวม กิจการ ขนาดใหญ่) ไม่ได้ ขึ้นทะเบียน กับ สำนักงาน ประกัน สังคม

เนื่องจาก ไม่มี ลูกจ้าง ให้ดำเนินการ ลงทะเบียน เป็น ผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 เพื่อให้ สามารถ ได้รับ ความช่วยเหลือ ในอัตรา 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน

ผู้ประกอบการ ในระบบ “ถุงเงิน” ที่มี ลูกจ้าง แต่ยัง ไม่อยู่ ในระบบ ประกันสังคม

ให้ขึ้น ทะเบียน นายจ้าง ในระบบ ประกัน สังคม พร้อมทั้ง ขึ้นทะเบียน ลูกจ้าง เป็น ผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ในระบบ ประกัน สังคม ภายใน เดือน กรกฎาคม 2564 เพื่อให้ สามารถ ได้รับ ความช่วยเหลือ 5,000 บาทได้

โควิดวันนี้ ยอดป่วย นิวไฮ อีกครั้ง!

ล่าสุด สถานการณ์ การแพร่ ระบาด ของ โรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19 ในประเทศไทย วันนี้

พบผู้ ติดเชื้อ รายใหม่ เพิ่ม 13,002 ราย แบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อใหม่ 11,953 ราย และ ผู้ติดเชื้อ ในเรือนจำ 1,049 ราย

ยอดติดเชื้อ รวมระลอก เมษายน 410,614 ราย รวมยอด ติดเชื้อ สะสม 439,477 ราย

เสียชีวิต เพิ่ม 108 ราย เสียชีวิต สะสม 3,610 ราย หายป่วย เพิ่ม 8,248 ราย ยังรักษาตัว อยู่ 131,411 ราย

ผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 13,002 ราย มีดังนี้

1.ผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบ เฝ้าระวัง และ ระบบ บริการ ฯ 9,012 ราย

2.ค้นหา ผู้ติดเชื้อ เชิงรุก ในชุมชน 2,910 ราย

3.จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง 1,049 ราย

4.เดินทางมา จากต่างประเทศ และ เข้า State Quarantine 31 ราย

ไม่รอ เยียวยา รัฐบาล มันโง่ ให้ UFABET เเปย์เอง

:: ‘สิระ’ ซ้อมลงโลง เหน็บไม่รู้จริงใครบริหารวัคซีน UFABET NEWS

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นเกมสล็อต ออนไลน์ ฟรี !! มีดังนี้

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์

พร้อมรับทันที  โปรโมชั่น สุดพิเศษ อีกมากมาย BY UFABET

กิจกรรม ทายผลหวย ไม่ต้อง ลงเดิมพัน ทายถูก รับทันที 10,000 บาท

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.