UFABET NEWS

เริ่มแล้ว วันนี้ กับ ‘สาครรวมใจ’ เปิดให้ จองฉีด วัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’ ครั้งที่ 1 สำหรับ รอบ 7 กลุ่ม เปราะบาง เช็กเงื่อนไข และ วิธี ลงทะเบียน ได้ที่นี่ ได้เลย

เพจเฟซบุ๊ก ของ อบจ.สมุทรสาคร ได้ออกมา โพสต์ข้อความ ประชา สัมพันธ์ โดยได้ ระบุว่า อบจ.สมุทรสาคร เปิดให้ ประชาชน ชาวสมุทรสาคร ทุกคน ลงทะเบียน ฉีดวัคซีน ตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม”

ครั้งที่ 1 (รอบ 7 กลุ่ม เปราะบาง) ในวันอาทิตย์ ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ทางระบบ ออนไลน์ ก็คือ “สาครรวมใจ” เท่านั้น

เงื่อนไข ของ กลุ่มผู้ ลงทะเบียน

โดยผู้ที่ ลงทะเบียน ต้องเป็น ผู้อยู่ ในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง ตามที่ ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ กำหนดไว้ ดังนี้

1. ผู้พิการ

2. ผู้ด้อย โอกาส / ผู้อาศัย ในชุมชน แออัด

3. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป / ผู้ป่วย ติดเตียง / ผู้ป่วย ติดบ้าน

4. พระ / นักบวช

5. กลุ่มองค์กร การศึกษา เช่น เจ้าหน้าที่ สถาบัน การศึกษา บุคลากร ทางการ ศึกษา เช่น ครู นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ

6. กลุ่มองค์กร การกุศล เช่น สมาคม มูลนิธิ ผู้อยู่ ในองค์กร ช่วยเหลือ สังคม และ แสวงหา กำไร จิตอาสา อาสา สมัคร ฯลฯ

7. กลุ่มองค์การ ทางการแพทย์ และ สาธารณสุข เช่น แพทย์ พยาบาล อสม. เจ้าหน้า หรือ บุคคลที่ เกี่ยวข้อง กับ สุขภาพ และ อนามัย

ที่สำคัญ จะต้อง เป็น ผู้มี สัญชาติไทย มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่มี ชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้าน จังหวัด สมุทรสาคร ( ตามฐาน ข้อมูล ทะเบียน ราษฎร์ ของ กรมการ ปกครอง ) และ จะต้อง เป็น ผู้ที่ ยังไม่เคย ฉีดวัคซีน covid – 19 มาก่อน อีด้วย

ถ้าหาก เป็นผู้ที่ เคยลง ทะเบียน ฉีดวัคซีน โควิด ชนิดใด ๆ ไว้แล้ว จะต้อง ยกเลิก สิทธิ์เก่า เสียก่อน จึงจะ ลงทะเบียน ผ่านทาง ระบบ สาคร รวมใจ ได้นั้นเอง (โดยที่ จะมี ปุ่มให้ กดเพื่อ ยืนยัน การยกเลิก ในระหว่าง ขั้นการ ลงทะเบียน) อีกด้วย

ในรอบแรก จะเปิด ให้ลง เฉพาะแค่ 7 กลุ่ม ดังกล่าวก่อน ส่วนกลุ่ม อื่น ๆ และ ประชาชน ทั่วไป ขอให้ ติดตาม การเปิดลงทะเบียนฯ ในครั้ง ถัดไป (ทั้งนี้ เป็นไป ตามเงื่อนไข ของ ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ ) ได้ที่นี้

ข้อมูล ที่เป็นจำ ต้องใช้

โปรดเตรียม หมายเลข บัตรประชาชน และ หมายเลข โทรศัพท์ ไว้ให้ พร้อมเพื่อ ใช้ใน การกรอก ข้อมูล ในระบบ (สามารถ ใช้ บัตร ประชาชนเก่า / หมดอายุ / ที่อยู่ ไม่ตรง ตามทะเบียนบ้าน ได้เช่นกัน )

ช่องทาง ในการลงทะเบียน

ท่านที่ เข้าตรง ตามเงื่อนไข ดังนี้ ก็สามารถ ลงทะเบียน ผ่านทาง หน้าเว็บไซต์ ของ “สาครรวมใจ” ได้เพียง แค่ช่องทางเดียว เท่านั้น

ซึ่งระบบ จะเปิด ให้เข้า ได้ใน วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่า ยอดของ ผู้ลงทะเบียน จะครบ (เมื่อมี ผู้ลงทะเบียน ครับ จากนั้น ระบบ จะปิดตัวเอง โดยอัตโนมัติ นั้นเอง)

สถานที่ รับบริการ

สำหรับ ผู้ที่ ได้ลงทะเบียน เรียบร้อยแล้ว จะได้รับ แจ้งนัดหมาย เข้ารับ การฉีด วัคซีนที่ รพ.สมุทรสาคร (และ ศูนย์เครือข่าย) / รพ. กระทุ่มแบน (และ ศูนย์เครือข่าย) / รพ.บ้านแพ้ว (และ ศูนย์เครือข่าย)

พร้อมวัน / เวลา ก่อนที่ จะถึง กำหนด รับบริการ ประมาณ 5 – 7 วัน

กำหนดเวลา ของการฉีด วัคซีน “ซิโนฟาร์ม”

คาดว่า จะเริ่ม การฉีด วัคซีน ได้ตั้งแต่ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

จำนวน วัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ของ ‘สาครรวมใจ’

ซึ่งใน การจัดสรร วัคซีน จากราชวิทยาลัยฯ ในครั้งที่ 1 นี้ เราได้รับ การจัดสรร วัคซีน สำหรับ 7 กลุ่ม เปราะบางนี้ เป็น จำนวน 60,000 โดส หรือ สำหรับ 30,000 คน นั้นเอง (หลังหัก การบริจาค วัคซีน 10% คืนให้ กับ ราชวิทยาลัยฯ ตามเงื่อนไข)

สำหรับ ผู้ที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ คุณสมบัติ เบื้องต้น

สำหรับ ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ คุณสมบัติ เบื้องต้น หรือ ลงทะเบียน ไม่ได้ ยังสามารถ รับวัคซีนหลัก ของ รัฐบาล ได้ผ่าน ช่องทางอื่น ๆ ตามแผนการ บริหาร จัดการ วัคซีน ระดับ ประเทศ เมื่อมี การเปิด ให้ลงทะเบียน อีกครั้ง

Q&A คำถาม ที่ถามกันบ่อย

1. ในรอบแรก จะเปิด ให้ลง เฉพาะ 7 กลุ่มก่อน ส่วนกลุ่ม อื่น ๆ และ ประชาชน ทั่วไป ขอให้ ติดตาม การเปิด ลงทะเบียนฯ ในครั้งถัดไป ได้ที่นี่

2. หากว่า ทำงาน หรือว่า พักอาศัย อยู่ใน จังหวัด สมุทรสาคร แต่ไม่ได้ มีชื่อ อยู่ใน ทะเบียนบ้าน จังหวัด สมุทรสาคร จะยังไม่ สามารถ ดำเนินการ ลงทะเบียน ในครั้งนี้ได้

เพราะต้อง เป็นไป ตามมติ คณะกรรมการ โรคติดต่อ และ ไม่ขัด ต่อข้อ ระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนด อำนาจ และ หน้าที่ ของ อบจ. ไว้

แต่ถ้าหาก อยู่นอก เงื่อนไข… สามารถ รอให้ มีการ ลงทะเบียน วัคซีน จากส่วนกลาง หรือติดตาม ข่าวสาร จากเว็บไซต์ ของเรา ได้ที่นี่ เช่นกัน

3. สำหรับ การยกเลิก สิทธิ์เก่า ขอให้ ท่านนั้นกด ยกเลิก ในระบบ สาครรวมใจ เท่านั้น ซึ่งภายใน ตัวเว็บไซต์ จะมีปุ่ม ให้ท่าน ได้กด ยกเลิก ระหว่าง ขั้นตอน การกรอก ข้อมูล ทั้งนี้ ในการ ยกเลิก สิทธิ์เก่า ไม่รวมถึง การจอง วัคซีน กับ ทางเอกชน ที่ได้ จ่ายเงิน ไปแล้ว

4. ถ้าหาก ท่านได้มี ผู้ลงทะเบียน ครบเรียบร้อยแล้ว ระบบ จะปิด ตัวเอง โดยอัตโนมัติ ทันที

ดังนั้น ผลของ การกด ยกเลิก สิทธิ์เก่า ผ่านทาง ระบบ สาครรวมใจ จะไม่มี ผลหากว่า ท่านลงทะเบียน ไม่สำเร็จ

(ลงไม่ สำเร็จ = สิทธิ์เก่า ไม่ถูก ยกเลิก) นั้นเอง

5. วัคซีน ตัวเลือก หรือ “ซิโนฟาร์ม”  นี้ จัดซื้อ โดยงบประมาณ ของ อบจ.สมุทรสาคร ตามอำนาจ ที่พึง กระทำ ได้ตาม ระเบียบ  และ กฎหมาย ดังนั้น จึงจะไม่ เสียค่า ใช้จ่าย

6. เพื่อหลีกเลี่ยง ผลข้างเคียง และ อาการ ไม่พึง ประสงค์ ขอให้ ผู้ที่ กำลัง ตั้งครรภ์ / ผู้มี โรคประจำตัว / ผู้มี ประวัติ การแพ้ยา / ผู้หายป่วย จาก โรค covid-19

หรือ ผู้มี ปัจจัย เสี่ยงต่อ การรับ วัคซีน โปรดปรึกษาแพทย์ เจ้าของไข้ ก่อนลง ทะเบียน เพื่อความ ปลอดภัย ให้กับ ทุกท่าน นั้นเอง

UFABET NEWS ล่าสุด ไทยก็ได้ก็ เปิดวอล์กอิน ให้บริการ ฉีดวัคซีน โควิด-19 ให้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ ขึ้นไป และผู้มี น้ำหนักตัว 100 อ่านต่อ คลิกที่นี่ >> ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ เปิดวอล์ก 3 กลุ่ม UFABET NEWS

หาเงิน ออนไลน์ ได้ง่าย ๆ ด้วยเกม พนันออนไลน์ BY UFABET

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นเกมพนัน ออนไลน์ ฟรี !! มีดังนี้

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์

พร้อมรับทันที  โปรโมชั่น สุดพิเศษ อีกมากมาย BY UFABET

กิจกรรม ทายผลหวย ไม่ต้อง ลงเดิมพัน ทายถูก รับทันที 10,000 บาท

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.