UFABET NEWS

นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่ ธนาคาร แห่งประเทศไทย (ธปท.)

ได้กำหนด กรอบแนวทาง การให้ ความช่วยเหลือ ลูกค้า สินเชื่อ ที่ต้อง ปิดกิจการ จากมาตรการ ของ ทางการ ธนาคาร จึงได้ ออก มาตรการ ช่วยเหลือ ลูกหนี้ เพิ่มเติม เพื่อแบ่ง เบาภาระ ให้แก่ ลูกค้า ด้วยการพัก ชำระหนี้ เป็น ระยะ เวลา 2 เดือน

โดยสามารถ ลงทะเบียน เข้าขอรับ มาตรการ ดังกล่าว ผ่านหลากหลาย ช่องทาง ตั้งแต่ วันที่ 19 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2564

“ลูกค้า ที่สามารถ เข้าร่วม มาตรการนี้ เป็นได้ ทั้งลูกค้า สินเชื่อ ธุรกิจ เอสเอ็มอี และ ลูกค้า สินเชื่อ รายย่อย ที่ได้รับ ผลกระทบ จากการ ปิดกิจการ และ อยู่ใน พื้นที่ ควบคุม สูงสุด และ เข้มงวด

ตามคำสั่ง ของ ศูนย์บริหาร สถานการณ์ การแพร่ ระบาด ของ โรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรน่า 2019 (ศบค.)

ออกประกาศ จำนวน 10 จังหวัด

ซึ่งเบื้องต้น ออกประกาศ จำนวน 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ปัตตานี ยะลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสงขลา โดยลูกค้า สามารถ ติดต่อ ขอรับ ความช่วยเหลือ ได้ที่ สำนักธุรกิจ และ สาขา ธนาคาร ทั่วประเทศ

และ บัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ 0 2645 5555 โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง เพื่อป้องกัน ความเสี่ยง สามารถ ลงทะเบียน ได้ทางเว็บไซต์  bangkokbank.com และ โมบายแบงก์กิ้ง ของ ธนาคาร กรุงเทพ”

สำหรับ ลูกค้า ที่ยัง สามารถ เปิดดำเนิน กิจการ แต่ได้รับ ผลกระทบ ด้านรายได้ ที่ลดลง จากมาตรการ ควบคุม การระบาด ของ ภาครัฐ ธนาคาร พร้อมให้ คำปรึกษา และ นำเสนอ ความช่วยเหลือ ตามความ จำเป็น และ สอดคล้อง กับ สถานการณ์ ของ ลูกค้า อย่างเต็มที่

นาย สุวรรณ ได้กล่าว เพิ่มเติมว่า ….

ในส่วน มาตรการ ให้ความ ช่วยเหลือ ลูกค้า ที่ออกมา ก่อนหน้านี้ ธนาคาร กรุงเทพ ยังคง ดำเนิน มาตรการ ที่สามารถ รองรับ ลูกค้า กลุ่มต่าง ๆ ได้อย่าง ครอบคลุม และ ได้ขยาย ระยะ เวลา ไปจน ถึง 31 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ ธนาคาร ได้ให้ ความสำคัญ กับ การดูแล ลูกค้า ทุกกลุ่ม อย่างทั่วถึง และ ทันเวลา ทุกครั้ง เมื่อมี การออก มาตรการ ป้องกัน การแพร่ ระบาด เพิ่มเติม

ก็จะ เข้าไป ศึกษา ผลกระทบ และ เตรียม แนวทาง หรือ มาตรการ ช่วยเหลือ ให้คลอบคลุม เพิ่มมากขึ้น

ซึ่งขณะ เดียวกัน ธนาคาร ยังมี มาตรการ ปกติ ที่เตรียมพร้อม เข้ามา ช่วยดูแล หลังจาก ผ่านช่วง เวลา ดังกล่าว เพื่อให้ ลูกค้าสามารถ ก้าวผ่าน สถานการณ์ ที่ยาก ลำบาก นี้ไปได้ ด้วยกัน

ซึ่งธนาคาร พร้อมเป็น “เพื่อนคู่คิด” ที่อยู่ เคียงข้าง และ ก้าวไป ด้วยกัน ในทุก สถานการณ์

ธนาคาร กรุงไทย ให้พัก ชำระหนี้

โดยที่ ธนาคาร กรุงไทย ช่วยลูกค้า ธุรกิจ ขนาดกลาง และ ขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) และ รายย่อย ที่ได้รับ ผลกระทบ ปิดกิจการ  โดยพัก ชำระหนี้ เงินต้น และ ดอกเบี้ย 2 เดือน

เริ่มตั้งแต่ งวดการ ชำระหนี้ เดือน ก.ค.64 สำหรับ ลูกหนี้ ทั้งนายจ้าง และ ลูกจ้าง ในสถาน ประกอบการ ในพื้นที่ ควบคุมฯ  และ นอกพื้นที่ ควบคุมฯ ที่จำเป็น ต้องปิด กิจการ จากมาตรการ ควบคุม ของ ทางการ ทั้งนี้ ลูกค้า แจ้งความ ประสงค์ได้

ตั้งแต่ 19 ก.ค.-15 ส.ค.64 ที่ธนาคาร กรุงไทย ทุกสาขา หรือ หน่วยงาน ที่ดูแล สินเชื่อ ของท่าน

โดย สามารถ สอบถาม เพิ่มเติม Krungthai Contact Center 02-111-1111

ธนาคารออมสิน

ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร

สมาคม สถาบัน การเงิน ของรัฐ (สงร.) และ ธนาคาร สมาชิก ทุกแห่ง ประกอบด้วย ธนาคาร อาคาร สงเคราะห์

(ธอส.) ธนาคาร ออมสิน ธนาคาร เพื่อการ เกษตร และ สหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคาร เพื่อการ ส่งออก และ นำเข้า แห่งประเทศไทย

(ธสน.) ธนาคาร พัฒนา วิสาหกิจ ขนาดกลาง และ ขนาดย่อม แห่งประเทศไทย (ธพว.) ธนาคาร อิสลาม แห่งประเทศไทย (ธอท.) และ บรรษัท ประกัน สินเชื่อ อุตสาหกรรม ขนาดย่อม (บสย.) ตระหนัก ถึงความ เดือดร้อน ของ ลูกหนี้

และ เห็นความ จำเป็น เร่งด่วน ในการให้ ความช่วยเหลือ ด้านการเงิน เพิ่มเติม ให้แก่ ลูกจ้าง และ ผู้ประกอบการ ที่ได้รับ ผลกระทบ ให้ตรงจุด และ ทันการณ์

จึงเห็น ร่วมกัน ที่จะ ออกมาตรการ เร่งด่วน ด้วยการ พักชำระ เงินต้น และ พักชำระ ดอกเบี้ย หรือ ค่าธรรมเนียม ให้แก่ ลูกหนี้ SMEs และ รายย่อย เป็นระยะ เวลา อย่างน้อย 2 เดือน ให้กับลูกหนี้ ที่ได้รับ ผลกระทบ โดยตรง

คือ ลูกหนี้ ทั้งที่ เป็น นายจ้าง และ ลูกจ้าง ในสถาน ประกอบการ ทั้งใน พื้นที่ ควบคุมฯ และ นอกพื้นที่ ควบคุมฯ ที่ต้อง ปิดกิจการ จากมาตรการ ของ ทางการ

เริ่มตั้งแต่ งวดการ ชำระหนี้ เดือนกรกฎาคม 2564 หรือ เริ่มตั้งแต่ งวดการ ชำระหนี้ เดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

แล้วแต่ กรณี ทั้งนี้ เมื่อหมด ระยะ เวลาพัก ชำระหนี้แล้ว สถาบัน การเงิน เฉพาะกิจ จะไม่ เรียกเก็บ เงินต้น และ ดอกเบี้ย หรือ ค่าธรรมเนียม ที่ค้าง อยู่ใน ทันที เพื่อไม่ให้ เป็น ภาระหนัก กับ ลูกหนี้

สำหรับ ลูกหนี้ ที่ได้รับ ผลกระทบ โดยอ้อม คือ ลูกหนี้ ที่ยัง เปิดกิจการ ได้อยู่ แต่รายได้ ลดลง จากมาตรการ ควบคุม การระบาด ของ ภาครัฐ

ทางสถาบัน การเงิน เฉพาะกิจ จะพิจารณา ให้ความ ช่วยเหลือ แก่ลูกหนี้ ตามความ จำเป็น และ สอดคล้อง กับ สถานการณ์ ของ ลูกหนี้

การให้ ความช่วยเหลือ ตามแนวทาง ข้างต้น ลูกหนี้ สามารถ ติดต่อ กับ สถาบัน การเงิน เจ้าหนี้ เพื่อแสดง ความประสงค์ ขอรับ ความช่วยเหลือ

ได้ตั้งแต่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ หากลูกหนี้ สามารถ ให้ข้อมูล หลักฐาน ที่ชัดเจน ถึงผล กระทบ ของ กิจการ หรือ การจ้างงาน จะทำให้ การพิจารณา ให้ความช่วย โดยเจ้าหนี้ สามารถ ทำได้ อย่างรวดเร็ว

สมาคม สถาบัน การเงิน ของรัฐ (สงร.) และ ธนาคาร สมาชิก ทุกแห่ง ประกอบด้วย ธนาคาร อาคาร สงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคาร ออมสิน

ธนาคารเพื่อ การเกษตร และ สหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคาร เพื่อการส่งออก และ นำเข้า แห่งประเทศไทย (ธสน.) ธนาคาร พัฒนา วิสาหกิจ ขนาดกลาง และ ขนาดย่อม แห่งประเทศไทย (ธพว.)

ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย (ธอท.) และ บรรษัท ประกัน สินเชื่อ อุตสาหกรรม ขนาดย่อม (บสย.) จะร่วมกัน เร่งรัด และ ผลักดัน การให้ ความช่วยเหลือ

จากมาตรการ พักชำระ เงินต้น และ ดอกเบี้ย ดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือ ลูกหนี้ ที่ได้รับ ผลกระทบ ให้ได้มาก ที่สุด

:: รัฐบาลรับรองประสิทธิภาพซิโนแวค UFABET NEWS

UFABET หาเงินได้ ง่าย ๆ ไม่ต้องง้อ รัฐบาล

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นเกมสล็อต ออนไลน์ ฟรี !! มีดังนี้

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์

พร้อมรับทันที  โปรโมชั่น สุดพิเศษ อีกมากมาย BY UFABET

กิจกรรม ทายผลหวย ไม่ต้อง ลงเดิมพัน ทายถูก รับทันที 10,000 บาท

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.