UFABET NEWS

‘อนุทิน’ ตั้งคณะทำงาน รวบรวม ข้อมูล ข้อเท็จจริง เอกสารการ จัดหา วัคซีน โควิด19 ที่ปรึกษามี รมว.สาธารณสุข เป็น ประธาน ให้อำนาจ เรียกเอกสาร – คนเกี่ยวข้อง ให้ข้อมูล

ล่าสุด เมื่อช่วงเย็น ของ วันที่ 19 ส.ค. ได้มี ผู้สื่อข่าว รายงานว่า นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวง สาธารณสุข ได้มี การลงนาม ในประกาศ คำสั่ง กระทรวง สาธารณสุข ที่ 881/2564

เรื่อง แต่งตั้ง คณะทำงาน รวบรวม ข้อมูล ข้อเท็จจริง และ เอกสาร ในการ จัดหา วัคซีน โควิด 19 โดยลงนาม เมื่อวันที่ 17 ส.ค.2564 ที่ผ่านมา

โดยมี สาระสำคัญ ระบุไว้ ดังนี้

จากสถานการณ์ การแพร่ ระบาด ของ โรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) ก่อให้เกิด ผลกระทบ ต่อสภาวะ สุขภาพ ของ ประชาชน ตลอดจน สภาวะ ทางสังคม เศรษฐกิจ และ วิถี การดำเนิน ชีวิต อย่างกว้างขวาง

ที่ผ่านมา รัฐบาล และ กระทรวง สาธารณสุข ได้ดำเนินการ จัดหา วัคซีน ป้องกัน โรคโควิด 19 ให้บริการ แก่ประชาชน เพื่อลด อัตรา การเจ็บป่วย รุนแรง และ เสียชีวิต

โดยที่ มีเป้าหมาย ให้ประชาชน ทุกคน ได้รับ วัคซีน อย่างทั่วถึง สามารถ ควบคุม โรคโควิด 19 ทั่วประเทศ ได้อย่าง มีประสิทธิภาพมาก ที่สุด

เพื่อให้ การจัดหา วัคซีน บรรลุ เป้าหมาย ในการ ควบคุม และ ป้องกันโรค เป็นไป ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง อาศัยอำนาจ ตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

อาศัย อำนาจ ตามความ ในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบ บริหาร ราชการ แผ่นดิน พ.ศ.2534

ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติ ระเบียบ บริหาร ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 รัฐมนตรีว่าการ กระทรวง สาธารณสุข

จึงจะต้อง แต่งตั้ง คณะทำงาน รวบรวม ข้อมูล ข้อเท็จจริง และ เอกสาร ในการ จัดหา วัคซีน โควิด 19 โดยมี องค์ประกอบ  หน้าที่ และ อำนาจ ดังต่อไปนี้

1.ผู้จัดหา วัคซีน โควิด 19 องค์ประกอบ

นาย ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวง สาธารณสุข เป็น ประธาน 

พันตำรวจเอก ประเวศน์ มูลประมุข ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย เป็น รองประธาน  นาย สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัด กระทรวง สาธารณสุข (ด้านบริหาร) เป็น รองประธาน

ส่วนคณะทำงาน ประกอบด้วย นาย อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดี กรมควบคุมโรค นาย วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ อาหาร และ ยา

นางสาว รำไพ สมจิตรมูล รองผู้อำนวยการ องค์การ เภสัชกรรม นาง นวรัตน์ มาลินีรัตน์ หัวหน้า สำนักงาน รัฐมนตรี เป็นคณะทำงาน และ เลขานุการ นาง นิสิตา รอบุญ หัวหน้า กลุ่มงาน ประสาน การเมือง สำนักงาน รัฐมนตรี เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ

และมี นาง ปวีณ์ริศา สกุลเกียรติศรุต หัวหน้า กลุ่มงาน สนับสนุน วิชาการ สำนักงาน รัฐมนตรี เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ

2. หน้าที่ และ อำนาจ ดังนี้

1. รวบรวม ข้อมูล ข้อเท็จจริง และ เอกสาร ในการ จัดหา วัคซีน โควิด 19 ข้อ

2. เรียกเอกสาร ข้อมูล จากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

3. เชิญเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง มาให้ ข้อมูล แก่คณะทำงาน

4. สรุปผล การดำเนินการ จัดหา วัคซีน ขั้นตอน ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ

‘ หญิงตั้งครรภ์ ‘ ควรรู้ เมื่อติด โควิด – 19

นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการ สำนัก ส่งเสริม สุขภาพ และ โฆษก กรมอนามัย แถลงสถานการณ์ โรคโควิด – 19 และ การฉีด วัคซีน ในหญิงตั้งครรภ์ ว่าการติด เชื้อหญิง ตั้งครรภ์ เฉลี่ยวันละ 2 – 3 ราย

และไม่ได้ เสียชีวิต เฉพาะ หญิงตั้งครรภ์ แต่ทารก ในครรภ์ ก็เสียชีวิต ร่วมด้วย โดยขณะนี้ มีหญิง ตั้งครรภ์ ได้ฉีด วัคซีน ประมาณ 20,000 กว่าคน แต่ใน จำนวนดังกล่าว ก็ได้ ไม่ถึง 10%

เช็คปัจจัยเสี่ยง ‘ หญิงตั้งครรภ์ ‘ ติดเชื้อ โควิด – 19

สถานการณ์ โควิด – 19 ในหญิง ตั้งครรภ์ หญิงหลัง คลอด 6 สัปดาห์ และ ทารกแรก เกิดระหว่าง 1 เม.ย. – 18 ส.ค.2564

พบว่า หญิงตั้งครรภ์ ติดเชื้อ 2,327 ราย แบ่งเป็น คนไทย 1,590ราย คนต่างด้าว 737 ราย เคยรับ วัคซีน 22 ราย ซึ่งใน จำนวน หญิงตั้งครรภ์ ติดเชื้อ เสียชีวิต 53 ราย แบ่งเป็น คนไทย 40 ราย ต่างด้าว 10 ราย ไม่ระบุ 3 ราย ขณะที่ ทารก ติดเชื้อ 119 ราย เสียชีวิต 23 ราย

ใน 10 จังหวัดที่ มีหญิง ตั้งครรภ์ ติดเชื้อ สูงสุด ได้แก่

 • กทม. 462 ราย
 • สมุทรสาคร 356 ราย
 • ปทุมธานี 97 ราย
 • ยะลา 82 ราย
 • สงขลา 80 ราย
 • พระนครศรีอยุธยา 76 ราย
 • นราธิวาส 75 ราย
 • สมุทรปราการ 74 ราย
 • ขอนแก่น 56 ราย
 • สุรินทร์ 50 ราย

นพ.เอกชัย กล่าวต่อว่า เมื่อวิเคราะห์ จากการตาย ของ มารดา ที่ติดเชื้อ โควิด – 19 จำนวน 53 ราย พบว่า ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่

 • อ้วน 8 ราย อายุ 32 ปีขึ้นไป 13 ราย
 • เบาหวาน 3 ราย
 • ความดัน โลหิตสูง 3 ราย
 • ใช้สารเสพติด 1 ราย
 • โรคธาลัสซีเมีย 3 ราย

ส่วนแหล่ง สัมผัสเชื้อ ส่วนใหญ่ ติดเชื้อ มาจาก บุคคล ในครอบครัว 12 ราย สถานที่ ทำงาน 7 ราย ตลาด 3 ราย งานเลี้ยง 1 ราย ไม่มี ข้อมูล 30 ราย

‘หญิงตั้งครรภ์’ เสี่ยงติดเชื้อ โควิด มากกว่า คนทั่วไป 3 เท่า

ขณะนี้ มีการตั้ง คำถาม เกี่ยวกับ สตรีตั้งครรภ์ ติดเชื้อ มากมาย ซึ่งกระทรวง สาธารณสุข ได้รวบรวม คำถาม และ ไขข้อข้องใจ ดังนี้ สตรีตั้งครรภ์

ถ้าติดโควิด – 19 มีความเสี่ยง มากกว่า คนทั่วไป ถึง 3 เท่า โดยมี โอกาส เข้าห้อง ไอซียู สูงกว่า 2 – 3 เท่า ใช้เครื่องช่วย หายใจสูง กว่า 2.6 – 2.9 เท่า เสียชีวิต 1.5 – 8 คน ใน 1,000 คน

ขณะเดียวกันถ้า หญิงตั้งครรภ์ ติดเชื้อ จะมี ผลต่อลูก ในหลายอย่าง อาทิ คลอดลูก ก่อนกำหนด 1.5 เท่า เด็กตายคลอด 2.8 เท่า ลูกต้อง เข้าไอซียู 4.9 เท่า ลูกติดเชื้อได้ 3-5% แต่ส่วนใหญ่ ของ เด็กที่ ติดเชื้อ จะไม่มี อาการ

สตรีตั้งครรภ์ ควรจะ ไปตรวจหา เชื้อโควิด หากมี คนใน ครอบครัว ติดเชื้อ และ หากมี อาการ เช่น ไข้ ไอ หายใจติดขัด เจ็บคอ มีน้ำมูก และ เบื้องต้น ขอให้ตรวจ ATK แต่ถ้า หาไม่ได้ ก็ไป สถานพยาบาล ใกล้บ้าน

สำหรับ อาการที่หญิงตั้งครรภ์ ติดโควิด พบมีดังนี้

50% จะมีอาการไอ

43% ปวดศีรษะ

37% ปวดกล้ามเนื้อ

32% ไข้

28% เจ็บคอ

26% หายใจเหนื่อย

22% จมูกไม่ได้กลิ่น หรือ ลิ้น

14% อ่อนเพลีย

หากสตรี ตั้งครรภ์ ติดเชื้อ เป็น ผู้ป่วย กลุ่มสีเขียว ไม่แสดง อาการ หรือ อาการน้อย

ขอให้ แยกกักตัว รักษา ที่บ้าน แต่หาก มีอาการ มากขึ้น ขอให้ เข้ารับ การรักษา ใน รพ. เพื่อแยก จากคน ที่ไม่ ติดเชื้อ ประเมิน อาการ และ ความรุนแรง ของ โรค ให้การ รักษา ร่วมกับ ทีมอายุรแพทย์

นอกจากนั้น สตรีตั้งครรภ์ ที่ติดเชื้อ สามารถ คลอดได้ ปกติ ไม่ต้อง ผ่าท้องคลอด สามารถให้ การระงับ ความรู้สึกด้วย การบล็อคหลังได้ และ การผ่า ท้องคลอด จะทำตาม ข้อบ่งชี้ ที่แพทย์ เป็น ผู้พิจารณา เท่านั้น

:: 5 CSR-นวัตกรรม เปิดทางรอดยุคโควิด UFABET NEWS

ช่องทาง หาเงิน ง่าย ๆ ไม่ง้อเยียวยา ด้วยเกม พนันออนไลน์ BY UFABET

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นเกมพนัน ออนไลน์ ฟรี !! มีดังนี้

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์

พร้อมรับทันที  โปรโมชั่น สุดพิเศษ อีกมากมาย BY UFABET

กิจกรรม ทายผลหวย ไม่ต้อง ลงเดิมพัน ทายถูก รับทันที 10,000 บาท

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.