UFABET NEWS

ครม. ทุ่มเงิน กว่า 3.3 หมื่นล้านบาท แจกนักเรียน หัวละ 2,000 บาท พร้อม “ส่วนลด” สูงสุด 50 % ค่าใช้จ่าย สถานศึกษา รัฐ-เอกชน ในภาคเรียน ที่ 1/2564

ล่าสุด นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษก ประจำ สำนัก นายก รัฐมนตรี ได้ออกมา เปิดเผย ว่าที่ ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.)  เห็นชอบ ในหลักการ มาตรการ ให้ความ ช่วยเหลือ บรรเทา ภาระ ค่าใช้จ่าย ด้านของ การศึกษา ของ ครัวเรือน และ ประชาชน  ในระดับ การศึกษา ขั้นพื้นฐาน และ ระดับ อุดมศึกษา ของ ภาครัฐ และ เอกชน ดังนี้

มาตรการ ช่วยเหลือ ภาระ ผู้ปกครอง

มาตรการ ให้ความ ช่วยเหลือ ภาระ ค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษา ในช่วง การแพร่ ระบาด ของ โรคติดเชื้อ ไวรัส โควิด-19

ของ กระทรวง ศึกษาธิการ (ศธ.) ด้วยกรอบ วงเงิน 23,000 ล้านบาท สำหรับ นักเรียน ในระบบ การศึกษา ประเทศไทย ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 ดังนี้

 • สนับสนุน ค่าใช้จ่าย ให้แก่ ผู้ปกครอง 2,000 บาท ต่อ นักเรียน 1 คน
 • จัดสรร ค่าใช้จ่าย ให้แก่ สถานศึกษา เพื่อช่วย จัดการ เรียนรู้
 • ลด หรือ ตรึง ค่าใช้จ่าย ในโรงเรียน เอกชน ให้เท่ากับ ปีการศึกษา 63

มาตรการ ช่วยเหลือ นิสิต นักศึกษา

การลด ภาระ ค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษา ของ นิสิต นักศึกษา ในสถาบัน อุดมศึกษา ภาครัฐ และ เอกชน ของ กระทรวง การอุดม ศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (อว.) ด้วยกรอบ วงเงิน 10,000 ล้านบาท

ซึ่งกลุ่ม เป้าหมาย คือ นิสิต และ นักศึกษา ชาวไทย เท่านั้น ในระดับ ปริญญาตรี และ บัณฑิต ศึกษา ที่อยู่ใน สถาบัน อุดมศึกษา ภาครัฐ และ ภาคเอกชน ในระยะ เวลา ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยแนวทาง การดำเนินการ มีดังนี้

 • สถาบัน อุดมศึกษา ของรัฐ จะได้รับ เป็น ส่วนลด ด้วยลักษณะ ร่วมจ่าย ระหว่าง รัฐ และ สถาบัน อุดมศึกษา ในอัตรา 6:4

โดยมี ค่าเล่าเรียน / ค่าธรรมเนียม การศึกษา ส่วนที่ ไม่เกิน 50,000 บาท โดยลด ร้อยละ 50 / 50,001 – 100,000 บาท

ลดร้อย ละ 30 และ เกิน 100,000 บาท

ลดร้อย ละ 10 โดย ส่วนลด สูงสุด รวมกันแล้ว ต้องไม่เกิน ร้อยละ 50

 • สถาบัน อุดมศึกษา ของ เอกชน ค่าเล่าเรียน / ค่าธรรมเนียม การศึกษา รัฐสนับสนุน ในอัตรา 5,000 บาท ต่อ คน

ครม. สีเขียว อนุมัติ เยียวยา นักเรียน คนละ 2,000

ตรีนุช เผย ! ให้สถาน ศึกษา จ่ายตรง ถึง นักเรียน และ ผู้ปกครอง

“ตรีนุช” ออกมา เผยว่า ครม.อนุมัติ 2.2 หมื่นล้าน เยียวยา นักเรียน คนละ 2,000 บาท ครอบคลุม ทุกสังกัด กว่า 11 ล้านคน  จ่ายผ่าน สถานศึกษา และ สถานศึกษา จ่ายตรง นักเรียน – ผู้ปกครอง

ในรูปแบบ เงินสด หรือ โอนเข้า บัญชี ธนาคาร พร้อมกับ อัดฉีด ค่าใช้จ่าย 34,887 สถานศึกษา วงเงิน ถึง 400 ล้านบาท

รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)

นางสาว ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ กระทรวง ศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้เปิดเผย ว่าจาก การประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบ วีดีโอ คอนเฟอเรนซ์

ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก รัฐมนตรี เป็น ประธาน ได้มี มติ เห็นชอบ โครงการ ให้ความ ช่วยเหลือ บรรเทา ภาระ ค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษา ในช่วง การแพร่ ระบาด ของ โรคโควิด – 19

ของกระทรวง ศึกษาธิการ (ศธ.) ใน 3 มาตรการ ด้วยกัน ในวงเงิน รวมเกือบ 22,000 ล้านบาท ซึ่งประกอบ ไปด้วย

มาตรการที่ 1

ลดภาระ ค่าใช้จ่าย ในการเรียนรู้ โดยให้ ความช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา ที่กำลัง ศึกษา อยู่ใน สถานศึกษา สังกัด ศธ.

ทั้ง ภาครัฐ และ เอกชน และ สถานศึกษา นอกสังกัด ศธ.ในระดับ การศึกษา ขั้นพื้นฐาน ชั้น อนุบาล-ม.6 และ ระดับ อาชีวศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพ(ปวช.) และ ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นสูง(ปวส.)

*ในอัตรา 2,000 บาท ต่อคน

โดยจ่าย ผ่านทาง สถานศึกษา และ ให้สถานศึกษา จ่ายตรง ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา หรือ ผู้ปกครอง แล้วแต่ กรณี ในรูปแบบ ของ เงินสด หรือ นำเข้า บัญชี ธนาคาร

รวมจำนวน ประมาณ 11 ล้านคน วงเงิน รวมแล้ว ประมาณ 21,600 ล้านบาท

มาตรการที่ 2

การขอ ความร่วมมือ ให้กลุ่ม โรงเรียน เอกชน ที่ไม่รับ การอุดหนุน จากรัฐ และ กลุ่มโรงเรียน นานาชาติ ลด หรือ ตรึง ค่าใช้จ่าย ที่เรียก เก็บจาก ผู้ปกครอง ให้เท่ากับ ปีการศึกษา 2563 เท่านั้น

เพื่อไม่ให้ เป็น การเพิ่ม ภาระ แก่ประชาชน เกินสมควร และ จัดตั้ง ศูนย์ประสานงาน และ แก้ไข ปัญหา ค่าใช้จ่าย ของ ผู้ปกครอง ในโรงเรียน เอกชน กลุ่มโรงเรียน เอกชน ที่ไม่รับ การอุดหนุน จากรัฐ และ กลุ่มโรงเรียน นานาชาติ

เพื่อใช้ มาตรการ ตามที่ กำหนดไว้ ในมาตรา 32 และ 34  ของ พระราชบัญญัติ โรงเรียน เอกชน พ.ศ. 2550 เป็นราย กรณีไป

*กลุ่มโรงเรียน เอกชน และ กลุ่มโรงเรียน นานาชาติ ไม่ได้ รับเงิน เยียวยา จากรัฐบาล ในครั้งนี้ นั้นเอง

มาตรการที่ 3

จะเป็น การลด ช่องว่าง การเรียนรู้ หรือว่า (Learning Gaps) และ ลดผล กระทบ ด้านความรู้ ที่ขาดหายไป หรือ ที่เรียกว่า(Learning Loss)

โดยให้ สถานศึกษา สามารถ ถัวจ่ายเงิน ที่จะ ได้รับ จัดสรร ตามนโยบาย เรียนฟรี 15 ปี ใน 5 รายการ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน  หนังสือเรียน อุปกรณ์ การเรียน เครื่องแบบ นักเรียน และ กิจกรรม พัฒนา ผู้เรียน

เพื่อใช้ ในการ จัดการ เรียนรู้ ในสถานการณ์ การแพร่ ระบาด ของ โควิด-19 ในปี การศึกษา 2564 ได้ และ พร้อมกันนี้ จะมีโรงเรียน ในสังกัด ศธ.จำนวน 34,887 แห่ง

ที่ระ ได้รับ การสนับ สนุนงบฯ เพิ่มเติม เป็น ค่าใช้จ่าย ในการ จัดการ เรียนรู้ และ แก้ปัญหา ความปลอดภัย จากสถานการณ์ การแพร่ ระบาด ของ โรคโควิด -19 และ ยังจัด ทำสื่อ อุปกรณ์ การเรียนรู้ ด้วยวงเงิน รวมประมาณ 400 ล้านบาท

ทั้งนี้ นางสาว ตรีนุช ยังได้ กล่าวต่อ อีกว่า กลุ่ม นักเรียน นักศึกษา ในระดับ การศึกษา ขั้นพื้นฐาน ในสังกัด ศธ.และ นอกสังกัด  ศธ.ที่ได้รับ เงินช่วยเหลือ คนละ 2,000 บาท จำนวนรวม เกือบ 11 ล้านคน

ประกอบ ไปด้วย นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา สังกัด ศธ.ทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน ที่รับ เงินอุดหนุน จากรัฐบาล รวมทั้งสิ้น ประมาณ 9.8 ล้านคน

คนละ 2,000 บาท ต่อปี มันพอไหม !? ถามใจดู

:: 10 ข้อดีของการเล่นสล็อต ในช่วงโควิด BY UFABET

หาเงิน ออนไลน์ ได้ง่าย ๆ ยุคโควิด ด้วยเกม พนันออนไลน์ BY UFABET

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นเกมพนัน ออนไลน์ ฟรี !! มีดังนี้

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์

พร้อมรับทันที  โปรโมชั่น สุดพิเศษ อีกมากมาย BY UFABET

กิจกรรม ทายผลหวย ไม่ต้อง ลงเดิมพัน ทายถูก รับทันที 10,000 บาท

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.