UFABET NEWS

กระทรวง ศึกษาธิการ ประกาศ พร้อมจ่าย เยียวยา สำหรับ นักเรียน 2,000 จำนวน 11 ล้านคน ถึงมือ ผู้ปกครอง ภายใน 7 วัน

หลังจาก งบถูก จัดสรร มาให้ ศธ. พร้อมได้ ตั้งศูนย์ รับเรื่อง ร้องเรียน หากยัง ไม่ได้ รับเงิน

กระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าว “จุดยืน ลดภาระ ทางการศึกษา”

ล่าสุด เมื่อช่วงเช้า ของ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 กระทรวง ศึกษาธิการ แถลงข่าว “จุดยืนลด ภาระ ทางการศึกษา” เพื่อชี้แจง แนวทาง ในการ ช่วยเหลือ นักเรียน ผู้ปกครอง และ ครู

ภายใต้ สถานการณ์ การแพร่ ระบาด ของ โรคโควิด-19 ตามมาตรการ ลดภาระ ทางการศึกษา ของ ศธ.และ รัฐบาล

นางสาว ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการ ประชุม คณะรัฐมนตรี

เมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ได้มี มติ เห็นชอบ และ อนุมัติ งบประมาณ เป็น กรณี พิเศษ เพื่อสนับสนุน เยียวยา และ ลดผลกระทบ ทางการศึกษา ให้กับ สถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน และ ผู้ปกครอง

โดย อนุมัติ งบประมาณ เป็น วงเงิน 22,000 ล้านบาท ซึ่งได้ แบ่งออก เป็น 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

1.การจ่ายเงิน “เยียวยานักเรียน”

โดยการ จ่ายเงิน “เยียวยา สำหรับ นักเรียน” ทุกคน ทุกสังกัด จะได้ คนละ 2,000 บาท โดยผู้ปกครอง รับเงินเต็ม จำนวน ต่อนักเรียน 1 คน โดยไม่ หักค่า ใช้จ่ายใด ๆ

เพื่อบรรเทา ภาระ ค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษา ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ที่กำลัง ศึกษา อยู่ใน สถานศึกษา สังกัด ศธ. ทั้งภาครัฐ และ เอกชน รวมถึง สถานศึกษา นอกสังกัด ศธ. ในระดับ การศึกษา ขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ ระดับชั้น อนุบาล – ม.6 และ อาชีวศึกษา ซึ่งมี อยู่ราว 11 ล้านคน รวม ทั้งสิ้น 22,000 ล้านบาท คาดว่า จะได้รับ ภายใน วันที่ 31 สิงหาคม ถึงต้นเดือน กันยายนนี้

2.การลดช่องว่าง ระหว่าง การเรียน / การสอน

การลด ช่องว่าง การเรียน และ ผลกระทบ ความรู้ ที่ขาดหายไป โดยให้ สถานศึกษา ยืดหยุ่น การใช้ เงินงบ ประมาณ ตามนโยบาย เรียนฟรี 15 ปี

ทั้ง ค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์ การเรียน เครื่องแบบ นักเรียน และ ค่ากิจกรรม พัฒนา นักเรียน เพื่อให้ สามารถ ใช้งบ ประมาณ ส่วนที่ จำเป็น ในสถานการณ์ โควิด 19 ให้เหมาะสม กับ นักเรียน ทุกคน

3.ให้งบ ประมาณ ช่วยเหลือ ครู และ บุคลากร

ในส่วน ของ การให้ งบประมาณ ช่วยเหลือ สนับสนุน การพัฒนา การศึกษา เพื่อให้ ครู และ บุคลากร ได้นำ ไปใช้ ในการ พัฒนา กระบวนการ เรียนการสอน ให้มี ความหลากหลาย มากยิ่งขึ้น รวมไป ถึงค่าพาหนะ

เพื่อใน การดูแล เข้าถึง นักเรียน และ ค่าอินเทอร์เน็ต สำหรับ การเรียน ออนไลน์

การกระจาย เงินเยียวยา สำหรับ นักเรียน

ซึ่ง นางสาว ตรีนุช ยังได้ กล่าวต่อว่า ในส่วน ของ ขั้นตอน การกระจาย เงินเยียวยา ของ นักเรียน ศธ.จะได้รับ เงินจาก กระทรวง การคลัง ส่งต่อไป ยังผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ทุกคน อย่างเร่งด่วน

โดยตั้ง เป้าหมาย ว่าทุกคน จะได้ รับเงิน ภายใน 7 วัน หลังจาก ที่เงิน ถึง ศธ. รวมทั้ง จะมี การตั้ง ศูนย์รับ เรื่องร้องเรียน เพื่อช่วยเหลือ ผู้ปกครอง หากยัง ไม่ได้ รับเงิน ดังกล่าว ให้ทัน ท่วงที

ส่วนด้าน ของ นาย สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขั้นตอน การจัดสรร เงินเยียวยา สำหรับ นักเรียน 22,000 ล้านบาท ทุกคน ทุกสังกัด 2,000 บาทต่อคน จะถึงมือ ของ ผู้ปกครอง ประมาณ 5 – 7 วัน

หลังจาก กระทรวงการคลัง จัดสรร การโอนเงิน ให้หน่วยงาน โดยมี ดังต่อไปนี้

สำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

โอนเงิน เข้าบัญชี ผู้ปกครอง ตั้งแต่ วันที่ 5 เป็นต้นไป

สำนักงาน คณะกรรมการ อาชีวศึกษา (สอศ.)

ผู้ปกครอง รับเงินสด ที่วิทยาลัย ตั้งแต่ วันที่ 5 เป็นต้นไป

สำนักงาน คณะกรรมการ ส่งเสริม การศึกษา เยาวชน (สช.)

ผู้ปกครอง รับเงินสด ที่โรงเรียน หรือ รับเข้าบัญชี ตั้งแต่วันที่ 7 เป็นต้นไป

กศน. ผู้ปกครองรับเงินสด จาก กศน.อำเภอ หรือ ศชช. ตั้งแต่วันที่ 7 เป็นต้นไป

กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ และ สังคม สนับสนุน ค่าอินเทอร์เน็ตฟรี

นอกจากนี้ ทาง ศธ. ยังได้รับ ความร่วมมือ จากทาง กระทรวง ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ และ สังคม (ดส.) และ กสทช.ที่ได้ สนับสนุน ค่าอินเทอร์เน็ตฟรี ให้กับ นักเรียน เป็น ระยะเวลา 2 เดือน

เริ่มตั้งแต่ วันที่ 15 สิงหาคม – 15 ตุลาคม 2564 ในภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และ หวังเป็น อย่างยิ่งว่า จะได้รับ การอนุเคราะห์ เพิ่มเติม ในภาคเรียน ที่ 2 ต่อไป เพื่อเป็น การเรียนรู้ ของ เด็กที่ ต่อเนื่อง

แนวทาง ในการช่วยเหลือ ประชาชน และ นักเรียน

นาย ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการ เลขาธิการ กสทช. ได้กล่าว เพิ่มเติม อีกว่า กสทช. มีแนวทาง ช่วยเหลือ ประชาชน และ นักเรียน ในการ สนับสนุน อินเทอร์เน็ตบ รอดแบนด์ สำหรับ การเรียน ออนไลน์

เพื่อลด ภาระ ค่าใช้จ่าย ของ ผู้ปกครอง ที่มี บุตรหลาน เป็น นักเรียน ในระดับชั้น อนุบาล – มัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. รวมถึง นักเรียน นักศึกษา สังกัด อาชีวศึกษา สังกัด กศน.

ตลอดจน สถานศึกษา เอกชน ที่รับเงิน จากรัฐบาล สังกัด กทม. สังกัด กระทรวง มหาดไทย สังกัด ตชด. รวมถึง โรงเรียน สาธิต  ที่มี การเรียน การสอน แบบ ออนไลน์ จำนวน กว่า 7.7 ล้านคน

ในช่วง ระหว่าง วันที่ 15 สิงหาคม ถึง 15 ตุลาคม 2564 (2 เดือน) โดย สนับสนุน ใน 2 รูปแบบ ดังนี้ คือ

แบบที่ 1 Top-up

การช่วย ในรูปแบบ Top-up ด้วย แพ็กเกจ อินเทอร์เน็ต มือถือ ให้กับ เบอร์โทรศัพ ที่นักเรียน ใช้สำหรับ เรียนออนไลน์ ทั้งระบบ เติมเงิน และ รายเดือน เดือนละ 79 บาท

สามารถ ใช้งาน แอปพลิเคชัน เพื่อการเรียน การสอน ได้แบบไม่ จำกัด อาทิ Microsoft Teams , Google Meet , ZOOM , Cisco Meeting , WebEx และ Line Chat พร้อมอินเทอร์เน็ต อีก 2GB สำหรับ การใช้ งานอื่น ๆ

แบบที่ 2 บิลค่าบริการ

ช่วยจ่าย ค่าอินเทอร์เน็ตบ้าน โดยหัก จากบิล ค่าบริการ เดือนละ 84 บาท (ยังไม่รวม VAT) เป็น เวลา 2 เดือน ซึ่งนักเรียน สามารถ เลือกรับสิทธิ์ ได้อย่าง ใดอย่างหนึ่ง และ รับได้ 1 คนต่อ 1 สิทธิ์

:: ‘คาร์ม็อบ สมบัติทัวร์’อยุธยาเข้ากทม. ไล่ประยุทธ์! UFABET NEWS

ช่องทาง หาเงิน ง่าย ๆ ไม่ง้อเยียวยา ด้วยเกม พนันออนไลน์ BY UFABET

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นเกมพนัน ออนไลน์ ฟรี !! มีดังนี้

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์

พร้อมรับทันที  โปรโมชั่น สุดพิเศษ อีกมากมาย BY UFABET

กิจกรรม ทายผลหวย ไม่ต้อง ลงเดิมพัน ทายถูก รับทันที 10,000 บาท

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.