UFABET NEWS

กระทรวง สาธารณสุข ยันชุดตรวจ ATK ที่ขึ้น ทะเบียน ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน อย. ได้ผ่าน การตรวจสอบ จากห้อง ปฏิบัติการ ของ มหาวิทยาลัย ประธาน บอร์ดองค์การ เภสัชกรรม ให้ตรวจสอบ อีกครั้ง

หลังมี ข้อสงสัย ด้านคุณภาพ หากพบว่า มีมาตรฐาน พร้อมกระจายสู่ สถานพยาบาล และ ร่วมตรวจสอบ คุณภาพ หลังการใช้ ด้านหัวหน้า ภาควิชา พยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

ย้ำชุดตรวจ ATK ที่ผ่านเกณฑ์ อย. ทุกตัว มีประสิทธิภาพ ใกล้เคียงกัน

ด้วยสถานการณ์ โรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 กระทรวง สาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์ ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวง สาธารณสุข

พร้อมด้วย นายแพทย์ สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัด กระทรวง สาธารณสุข นายแพทย์ จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สำนักงาน หลักประกัน สุขภาพ แห่งชาติ (สปสช.)

นายแพทย์ ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ คณะกรรมการ อาหาร และ ยา (อย.) นาง ศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล รองผู้อำนวยการ องค์การ เภสัชกรรม

และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ มงคล คุณากร หัวหน้า ภาควิชา พยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกัน แถลงข่าว การจัดซื้อ ชุดตรวจ โควิด ATK 8.5 ล้านชุด

คณะแพทย์ – โรงพยาบาล ร่วมกัน แถลงข่าว การจัดซื้อ ชุดตรวจ โควิด ATK 8.5 ล้านชุด

นายแพทย์ จเด็จ กล่าวว่า บอร์ด สปสช. มีมติ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ให้จัดหา ชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชุด สำหรับ ประชาชน ที่มี ความเสี่ยง ตรวจด้วย ตัวเอง

ซึ่งตาม กฎหมาย สปสช. ไม่มี อำนาจ ในการ จัดซื้อ จึงต้อง ดำเนินการ ผ่านโรงพยาบาล ราชวิถี และ องค์การ เภสัชกรรม โดย ให้พิจารณา ทั้งเรื่อง ราคา และ คุณสมบัติ

ซึ่งอย่างไร ก็ตาม เมื่อมี ข้อสงสัย ในเรื่อง คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ ปลัดกระทรวง สาธารณสุข ในฐานะ ประธาน กรรมการ องค์การ เภสัชกรรม ได้ให้มี การตรวจสอบ

ซึ่งหาก ตรวจสอบแล้ว ยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพ สปสช. จะนำไป แจกจ่าย ให้ประชาชน โดยเร็ว และ คณะอนุกรรมการ จัดทำ แผนการ จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และ อุปกรณ์ ทางการแพทย์ ที่จำเป็น ตามโครงการ พิเศษ ในระบบ หลักประกัน สุขภาพ แห่งชาติ

ที่มี นายแพทย์ ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวง สาธารณสุข เป็น ประธาน ยังมี นโยบายให้ สปสช. ติดตามผล การนำ ไปใช้ เพื่อให้ มั่นใจ ว่าผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพ ในการ คัดกรอง หาเชื้อ โควิด

การจัดหา ชุดตรวจ ATK องค์การเภสัชกรรม ดำเนินการ 3 ขั้นตอน

ด้าน นาง ศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล รองผู้อำนวยการ องค์การ เภสัชกรรม ได้กล่าวว่า ในการจัดหา ชุดตรวจ ATK องค์การ เภสัชกรรม ดำเนินการ 3 ขั้นตอน ก็คือ

1. ก่อนจัดซื้อ สปสช. ส่งแผน ความต้องการ และ ข้อกำหนด ผ่านโรงพยาบาล ราชวิถี มาให้ องค์การ เภสัชกรรม เพื่อปรับ เป็น ข้อกำหนด สำหรับ การสั่งซื้อ ตามรูปแบบ และ มาตรฐาน ของ องค์การ เภสัชกรรม

2. การจัดซื้อ ดำเนินการ ตามข้อบังคับ องค์การ เภสัชกรรม ว่าด้วย การพัสดุ เพื่อการผลิต และ จำหน่าย พ.ศ. 2561 ตามข้อ  11 วัค 2

กำหนด วิธี เร่งด่วน หากมี ผู้ขายมาก กว่า 2 ราย ขึ้นไป ให้ใช้ วิธี คัดเลือก หากมี รายเดียว ทำวิธี เฉพาะเจาะจงได้ โดยได้ เชิญบริษัท ที่อยู่ ในคุณสมบัติ ที่เข้า แข่งขันได้

มายื่น เอกสาร และ เปิดซอง ราคา เมื่อได้ ผู้ชนะแล้ว จะขอ อนุมัติ สั่งซื้อ ต่อไป โดยกรอบ วงเงินเกิน 200 ล้านบาท เป็น อำนาจ บอร์ดองค์การ เภสัชกรรม อนุมัติ

3. การตรวจรับ และ ส่งมอบ เมื่อบริษัท จัดส่งของ ให้องค์การ เภสัชกรรม ตามกำหนด จะมี การตรวจรับ และ ส่ง ให้หน่วยงาน ปลายทาง ตามแผน สปสช. ต่อไป

จัดหาชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชุด

นายแพทย์ ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวง สาธารณสุข กล่าวว่า สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข ไม่ได้ มีส่วนร่วม เกี่ยวข้อง กับ การจัดซื้อ จัดหา ชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชุด

เพียงแค่ ได้รับ การประสาน จาก สปสช.ในการช่วย กระจาย ชุดตรวจ ATK ไปยัง ภูมิภาค ผ่านโรงพยาบาล จังหวัด  โรงพยาบาล อำเภอ และ โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบล จำนวนกว่า 1 หมื่นแห่ง เท่านั้น

เพื่อแจกจ่าย ให้ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ใช้ตรวจ ด้วยตนเอง เมื่อผล เป็น บวกนำเข้า ระบบ การดูแล รักษา รวมทั้ง จะร่วมกับ สปสช. ประเมิน คุณภาพ ของ ชุดตรวจ ATK ที่นำ ไปใช้

(อย.) คณะกรรมการ อาหาร และ ยา

นายแพทย์ ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ คณะกรรมการ อาหาร และ ยา (อย.) ได้กล่าวว่า ขณะนี้ อย.อนุญาต ชุดตรวจ ATK แล้ว 91 รายการ

แบ่งเป็น ชุดตรวจ ประชาชน ใช้ได้เอง (Home Use) 35 รายการ และ ใช้โดย บุคลากร ทางการแพทย์ (Professional Use) 56 รายการ

การพิจารณา อนุญาต มี 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. ผู้ผลิต หรือ ผู้นำเข้า ต้องส่งตัวอย่าง ชุดตรวจ ที่จะ ขึ้นทะเบียน มาทดสอบ ทางคลินิก ในประเทศไทย โดยมี หน่วยงาน ที่ร่วม ตรวจสอบ คือ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล รามาธิบดี , คณะแพทยศาสตร์ / คณะเทคนิค การแพทย์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ (มอ.) และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

2. ตรวจสอบ เอกสาร ประสิทธิภาพ และ ความปลอดภัย จากผู้ผลิต ฉลากกำกับ เครื่องมือแพทย์ และ เอกสาร การทดสอบ ทางคลินิก ในไทย

3. ประเมิน โดยผู้เชี่ยวชาญ ของ อย. และ สภาเทคนิค การแพทย์ และ 4. หากผ่าน มาตรฐาน อย.จะออก ใบอนุญาตให้ ในที่สุด

สำหรับเกณฑ์ การพิจารณา มี 3 ด้าน

1. ประสิทธิภาพ พิจารณา จากการศึกษา เชิงวิเคราะห์ ทางคลินิก เช่น ความแม่นยำ ขีดจำกัด การตรวจหา และ สิ่งอาจ รบกวน

2. คุณภาพ และ ความปลอดภัย เช่น ความคงตัว ระบบคุณภาพ สถานที่ผลิต และ การศึกษา ความปราศจากเชื้อ

3. รายงานผล การทดสอบ ทางคลินิก ในประเทศไทย โดยกำหนด ความไวเชิง วินิจฉัย ต้องมากกว่า หรือ เท่ากับ 90% ความจำเพาะ เชิงวินิจฉัย มากกว่า หรือ เท่ากับ 98% และ ความไม่ จำเพาะ น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 10%

จึงมั่นใจ ได้ว่า ชุดตรวจ ATK ทั้ง 91 รายการ มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมี ระบบ ตรวจสอบ คุณภาพ และ ปัญหา ภายหลัง การขึ้น ทะเบียนด้วย

:: ‘อัศวิน’ สั่ง 50 เขตปูพรม รับวัคซีนโควิด-19 UFABET NEWS

ช่องทาง หาเงิน เเนวใหม่ ไม่ง้อเยียวยา ด้วยเกม พนันออนไลน์ BY UFABET

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นเกมพนัน ออนไลน์ ฟรี !! มีดังนี้

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์

พร้อมรับทันที  โปรโมชั่น สุดพิเศษ อีกมากมาย BY UFABET

กิจกรรม ทายผลหวย ไม่ต้อง ลงเดิมพัน ทายถูก รับทันที 10,000 บาท

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.