UFABET NEWS

หลังจากที่ ศูนย์บริหาร สถานการณ์ แพร่ระบาด ของ โรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ประกาศ คลายล็อกดาวน์ และเริ่มมี ผลตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา

ทำให้มี หลายกิจการ – กิจกรรม สามารถ กลับมา ดำเนินการได้ เช่นเดียว กับ ทางกรมการ ขนส่ง ทางบก ที่ได้ ประกาศ ให้ประชาชน สามารถ จองคิว ต่อใบขับขี่ ออนไลน์ได้ โดยต้อง ทำการจอง ก่อนล่วงหน้า ผ่านแอปฯ DLT Smart Queue

โดยกรมการ ขนส่ง ทางบก  ได้ผ่อนคลาย ให้สำนักงาน ขนส่ง ทุกแห่ง เปิดให้บริการ ด้านใบอนุญาต ขับรถ และ ผู้ประจำ รถกระบวนงาน ที่ไม่มี การอบรม ในสำนักงาน

ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป  แต่ทั้งนี้ จะต้อง จองคิว ล่วงหน้า เพื่อเข้ารับ บริการ ผ่านแอป พลิเคชัน DLT Smart Queue ซึ่ง การคุมเข้ม มาตรการ งดการอบรม ที่สำนักงาน ขนส่ง สำหรับ การขอรับ และ ต่ออายุ ใบอนุญาต ขับรถ ตามกฎหมาย

ว่าด้วย รถยนต์ และ ใบอนุญาต เป็น ผู้ประจำรถ ตามกฎหมาย ว่าด้วย การขนส่ง ทางบก ทุกชนิดนั้น เพื่อลด โอกาสเสี่ยง ในการแพร่ กระจายเชื้อ

แต่สำหรับ สำนักงาน ขนส่ง ในจังหวัดใด ที่ต้อง ปฏิบัติ ตามประกาศ จังหวัด หรือ ประกาศ คณะกรรมการ โรคติดต่อ จังหวัด  สามารถ กำหนด มาตรการ เฉพาะแห่ง ได้ตาม ความเหมาะสม

อย่างไร ก็ตาม ผู้ที่ ต้องการ ต่ออายุ ใบอนุญาต ขับรถ และ ใบอนุญาต เป็น ผู้ประจำรถ สามารถ เข้าอบรม ผ่านระบบ e-Learning ได้ทาง เว็บไซต์ dlt-elearning.com แทนการ เข้าอบรม ในสำนักงานได้

สำหรับผู้ ที่มีคิว ตั้งแต่ วันที่ 2 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

สามารถ มาดำเนินการ ได้ตามวัน และ เวลาที่ จองคิวไว้ ส่วนผู้ ที่เคย จองคิว เอาไว้แล้ว ในระหว่าง ปิดสำนักงาน

ตั้งแต่ วันที่ 16 เมษายน 2564 ให้สำนักงาน ขนส่ง ดำเนินการ เปิดระบบ จองคิว ให้กับ ผู้ที่ จองคิว ไว้เดิม โดยเมื่อ เข้าสู่ ระบบ การจองคิว จะปรากฏ คำว่า “( คุณได้สิทธิจองใหม่ )” ซึ่งคุณ จะได้รับ สิทธิ ตามลำดับ ต่อไป  นั้นเอง

ในส่วนของ มาตรการ เยียวยา สำหรับ ผู้ที่ ใบอนุญาต ขับรถ และ ใบอนุญาต เป็น ผู้ประจำ รถสิ้น อายุเกิน 1 ปี หรือ 3 ปี ระหว่าง วันที่ 10 เมษายน 2564  –  31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย

มาตรการเยียวยา สำหรับ ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ

1.ใบอนุญาต ขับรถ ตามกฎหมาย ว่าด้วย รถยนต์ สิ้นอายุ เกิน 1 ปี แต่ไม่ เกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้น การทดสอบ ข้อเขียน

2.ใบอนุญาต ขับรถ ตามกฎหมาย ว่าด้วย รถยนต์ สิ้นอายุ เกิน 3 ปี ได้รับการ ยกเว้น การทดสอบ ขับรถ กรณีเป็น ใบอนุญาต ขับรถ ชนิดส่วน บุคคล ชั่วคราว

สิ้นอายุ เกินกว่า 3 ปี ให้ผ่าน การอบรม ตามหลักสูตร ในวิชา ที่กรมการ ขนส่ง ทางบก กำหนดไว้ จากเดิม อบรม ไม่น้อย กว่า 5 ชั่วโมง ได้รับ สิทธิเยียวยา เป็น อบรม ในหลักสูตร ใช้เวลา ไม่น้อย กว่า 2 ชั่วโมง

โดยต้อง อบรมผ่าน ระบบ e- Learning ได้

3. ใบอนุญาต เป็น ผู้ประจำรถ ตามกฎหมาย ว่าด้วย การขนส่ง ทางบก สิ้นอายุ เกิน 3 ปี ได้รับ การยกเว้น การทดสอบ ขับรถ เท่านั้น

ส่วนเอกสาร ประกอบ คำขอรับ หรือ ต่ออายุ ใบอนุญาต ขับรถ หรือ ผู้ประจำรถ

เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือ รับรอง การผ่าน การอบรม และ ทดสอบ คำขอ ที่ยัง ดำเนินการ ไม่แล้ว เสร็จภายใน 90 วัน

ผลผ่าน การอบรม จาก ระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุ อนุโลม ให้ใช้ ประกอบการ ดำเนินการ ด้านใบอนุญาต ขับรถ ได้จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ สำนักงาน ตำรวจ แห่งชาติ ได้ผ่อนผัน การบังคับ ใช้กฎ ระเบียบ

กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง

ซึ่ง ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ ได้รับ ใบอนุญาต ขับรถ และ ใบอนุญาต เป็น ผู้ประจำรถ ที่สิ้น อายุแล้ว ยังสามารถ ใช้แสดงตนได้ จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สำหรับ การให้บริการ ในด้าน ทะเบียน และ ภาษีรถ ณ สำนักงาน ขนส่ง

ซึ่งได้ เปิดให้ บริการปกติ โดยที่ สามารถ ดำเนินการ ทางทะเบียน ที่กฎหมาย กำหนด ระยะเวลา ในการดำเนินการ ไว้ตรงกับ ช่วงเวลางด ให้บริการ

เช่น โอนรถ แจ้งย้ายรถ การเปลี่ยนแปลง สาระสำคัญ หรือ แจ้งเลิก ใช้รถ เป็นต้น

ทั้งนี้ กรมการ ขนส่ง ทางบก ได้ขยาย ระยะเวลา ให้สามารถ มาดำเนินการ ได้จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดย เจ้าของรถ ไม่ต้อง ชำระ ค่าปรับ

ในส่วน ของ การตรวจ สภาพรถ ให้ยกเว้น การตรวจ สภาพรถยนต์ ที่ใช้ รับจ้าง บรรทุกคน โดยสาร ไม่เกิน เจ็ดคน (รถแท็กซี่) ที่ถึงกำหนด ตรวจสภาพ เพื่อเสียภาษี ประจำปี

หรือ ครบกำหนด ระยะเวลา การตรวจ สภาพตาม รอบ 3 เดือน หรือ 4 เดือน หรือ 6 เดือน

แล้วแต่กรณี ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2564 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ไม่ รวมถึง กรณี การตรวจ สภาพ เพื่อขยาย อายุ การใช้ งานจาก 9 ปี เป็น 12 ปี ซึ่งต้อง นำรถ เข้าตรวจ สภาพ ตามเดิม

งดการออกหน่วย เคลื่อนที่

 ทั้งนี้ ยังคง “งดการ ออกหน่วย เคลื่อนที่” ด้านทะเบียน และ ภาษีรถ และ ด้านใบอนุญาต ขับรถ

ณ หน่วย บริการ เคลื่อนที่ รับชำระ ภาษี รถประจำปี ที่ห้างสรรพสินค้า หรือ แหล่งชุมชน (Shop Thru for Tax)

หรือ ศูนย์บริการร่วม ส่วนใน เขตจังหวัดอื่น สามารถ ให้บริการ ได้ตามปกติ ทุกช่องทาง โดยให้ ถือปฏิบัติ ตามประกาศ จังหวัด หรือ ประกาศ คณะกรรมการ โรคติดต่อ จังหวัด

ผู้สูงอายุถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กรมบัญชีกลาง จ่ายเงิน สงเคราะห์ เพื่อการ ยังชีพ ตกเบิก ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

ที่ถือ บัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ ย้อนหลัง 10 เดือน เริ่ม 3 ก.ย.นี้

โดยใน วันที่ 3 กันยายน 2564 ได้มีการ รายงานว่า กรมบัญชีกลาง เริ่มเงิน สงเคราะห์ เพื่อการ ยังชีพ แก่ผู้สูงอายุ ที่มี รายได้ น้อยที่ ได้รับสิทธิ ในโครงการ ลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการ แห่งรัฐ จากกองทุน ผู้สูงอายุ วันนี้ (3 ก.ย.)

โดยกรมบัญชีกลาง ทำหน้าที่ ในการจ่ายเงิน เข้าบัตร สวัสดิการ แห่งรัฐ ของ ผู้มีสิทธิ ตามอัตรา การจ่ายเดิม

คือ ผู้สูงอายุ ที่มี รายได้ ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อปี จะได้รับ ความช่วยเหลือ 100 บาท ต่อเดือน และ ผู้สูงอายุ ที่มี รายได้ เกิน 30,000 บาท ต่อปี

แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปี จะได้รับ ความช่วยเหลือ 50 บาท ต่อเดือน ซึ่งจะจ่าย ย้อนหลัง ดังนี้

งบบประมาณ ในการจ่าย

ปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563 จ่าย 4 เดือน (มิถุนายน – กันยายน 2563)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ่าย 6 เดือน แบบเดือน เว้นเดือน (ตุลาคม และ ธันวาคม 2563 กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน และสิงหาคม 2564)

สำหรับ เงื่อนไข ของ ผู้มีสิทธิ จะต้อง เป็น ผู้ถือ บัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ ที่มี อายุครบ 60 ปี ขึ้นไป ก่อนเดือน ที่ได้รับ สิทธิเงิน สงเคราะห์ฯ

โดยกรมบัญชีกลาง จะจ่ายเงิน เข้ากระเป๋าเงิน อิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตร สวัสดิการ แห่งรัฐ ของ ผู้มีสิทธิ

สามารถ ใช้ชำระ ค่าสินค้า หรือ บริการ ผ่านเครื่องรับ ชำระเงิน อิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) หรือ แอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน ประชารัฐ”

ที่ร้าน ธงฟ้า ราคา ประหยัด พัฒนา เศรษฐกิจ ท้องถิ่น หรือ ร้านค้า ประชารัฐ ของ กองทุน หมู่บ้าน และ ชุมชนเมือง

ทั้งนี้ สามารถ ถอนเป็น เงินสด ได้ที่ ตู้ ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย หรือ สาขา ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น

:: รวมเศรษฐีคนใหม่ ถูกลอตเตอรี่ งวดวันที่ 1 ก.ย.64 UFABET NEWS

UFABET ชี้ทางรอด ให้คนไทย ด้วยหวยออนไลน์

ขั้นตอน สมัครแทงหวย ออนไลน์ ฟรี !! มีดังนี้

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์
About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.