UFABET NEWS

ล่าสุด เมื่อวันที่ 18 ส.ค. ที่ห้องประชุม ศาสตราจารย์ วิจิตร ศรีสอ้าน สำนักงาน คณะกรรมการ การอุดม ศึกษา (สกอ.) นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการ กลุ่มสถาบัน แพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย (กสพท)

นพ.สรนิต ศิลธรรม ประธาน คณะอนุกรรม จัดสอบ คัดเลือก กสพท ศาตราจารย์ บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธาน ที่ประชุมอธิการบดี แห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ นาย พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการ ระบบ การคัดเลือก กลางบุคคล เข้าศึกษาใน สถาบัน อุดมศึกษา (TCAS) ของ ทปอ.

ที่ร่วมกัน แถลงข่าว การสอบ คัดเลือก บุคคล เข้าศึกษา ในหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ทันตแพทยศาสตร บัณฑิต หลักสูตร สัตวแพทยศาสตร์ บัณฑิต และ หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต ผ่านระบบ รับตรง ปีการศึกษา 2565 ของ กสพท

โดย ศาสตราจารย์ บัณฑิต กล่าวว่า ในปี การศึกษา 2565 กสพท เข้าร่วม การคัดเลือก บุคคล เข้าศึกษา ในสถาบัน อุดมศึกษา (TCAS) รอบ 3 การรับตรง ร่วมกัน ของ ทปอ.

โดย ทปอ.จะเป็น หน่วยกลาง การรับ สมัครผ่าน ทางเว็บไซต์ ของ ทปอ. และ กสพท โดยหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร ทันตแพทยศาสตร บัณฑิต

หลักสูตร สัตวแพทยศาสตร์ บัณฑิต และ หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต มีนักเรียน ให้ความ สนใจมาก แต่สามารถ รับได้ อย่างจำกัด จึงมี ความจำเป็น ต้องใช้ วิธีการ คัดเลือก ที่โปร่งใส

ตรวจสอบได้ ซึ่งได้ ดำเนินการ คัดเลือก มาอย่าง ต่อเนื่อง โดยใน ปีการศึกษานี้ จะเปิด รับสมัคร สอบวิชา เฉพาะ วันที่ 1 – 20 ตุลาคม 2564 และ จัดสอบ วิชาเฉพาะ วันที่ 26 มีนาคม 2565 ประกาศ คะแนน วิชาเฉพาะ ประมาณ วันที่ 20 เมษายน 2565

วิชาหลักสูตร แพทยศาสตร บัณฑิต

ด้าน นพ.สรนิต กล่าวว่า มีสถาบัน เข้าร่วม 50 แห่ง 58 สาขา วิชา หลักสูตร แพทยศาสตร บัณฑิต 16 สถาบัน หลักสูตร ทันตแพทยศาสตร บัณฑิต 12 สถาบัน

หลักสูตร สัตวแพทยศาสตร์ บัณฑิต 11 สถาบัน และ หลักสูตร เภสัชศาสตร บัณฑิต 11 สถาบัน โดยสิ่ง ที่สำคัญ ของ การจัดสอบ ในปีนี้

คือ กสพท จะร่วมกับ กระทรวง สาธารณสุข (สธ.ฉ และ กระทรวง การอุดม ศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (อว.) ในการจัดการ ทดสอบ วันที่ 26 มีนาคม 2565 เพื่อให้ กระบวนการ เป็น มาตรฐาน สาธารณสุข

ทั้งนี้ การสมัครสอบ ต้องชำระเงิน ก่อนเวลา 23.00 น.วันที่ 22 ตุลาคม ผ่านทาง ออนไลน์ คือ แอพพลิเคชั่น ธนาคารไทย พานิชย์ หรือ เคาน์เตอร์ ธนาคาร

ซึ่งจำนวน ผู้ที่ รับสมัคร ประมาณ 2,600 คน โดยจะมี การพิจารณา คะแนน วิชา สามัญ 9 วิชา ร้อยละ 70 วิชา เฉพาะร้อยละ 30 และ จะไม่มี การนำ คะแนน การทดสอบ ทางการศึกษา ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต

เป็น เกณฑ์ใน การพิจารณา อีกทั้ง ในครั้งนี้ จะมี การปรับลด ค่าสมัคร สอบวิชา เฉพาะ จากเดิม 800 เหลือ 750 รวมถึง มีการ เพิ่มเติม สนามสอบ ในจังหวัด นครนายก ที่ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) องครักษ์

ทั้งนี้ เราจะ บริหาร จัดการ ในการสอบ ให้เสร็จ ภายใน เวลา ประมาณ 12.30 น. เพื่อไม่ให้ เกิดการ แออัด ของ ผู้เข้าสอบ ลดการรวมกลุ่ม และ การเปิด หน้ากาก อนามัย ของ ผู้เข้าสอบ

นพ.สรนิต กล่าว..เน้นย้ำ ให้ผู้สมัคร ทุกคน ตรวจสอบ

“ผมของ เน้นย้ำ ให้ผู้สมัคร ทุกคน ตรวจสอบ คุณสมบัติ ของ สาขา ที่สนใจ เข้าสมัคร อย่างชัดเจน และ การสมัคร จำเป็น ต้องสแกน และ อัพโหลด เอกสารด้วย ระบบ โดยเฉพาะ รูปถ่าย ที่ใช้ ในการสมัคร

ควรจะ ใช้รูปถ่าย ในลักษณะ เดียวกับ ที่ใช้ สำหรับ ทำหนังสือ เดินทาง ไม่ควร ใช้รูปถ่าย ที่ไป สถานที่ ท่องเที่ยว หรือ งานเลี้ยงต่างๆ อย่างไร ก็ตาม หากผู้สมัคร คนใด ไม่สะดวก ในการดำเนินการ สามารถ ติดต่อ

ขอใช้ คอมพิวเตอร์ ของ คณะแพทยศาสตร์ ของ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มี การประกาศ กสพท ฉบับที่ 2 ได้”

การบันทึก การยืนยัน สิทธิของ หลักสูตร แพทยศาสตร บัณฑิต

ด้านของ นาย พีระพงษ์ ได้กล่าว เพิ่มเติมว่า ในส่วน ของ TCAS ปี การศึกษา 2565 จะมี การบันทึก การยืนยัน สิทธิ ของ หลักสูตร แพทยศาสตร บัณฑิต หลักสูตร ทันตแพทยศาสตร บัณฑิต และ หลักสูตร เภสัชศาสตร บัณฑิต

ที่ยืนยัน สิทธิใน TCAS รอบ 1 และ 2 ไปแล้ว ซึ่งระบบ จะล็อก ไม่สามารถ ให้ไป ผู้ที่ ยืนยัน สิทธิทั้ง  3 หลักสูตร สละสิทธิ และ สมัคร หลักสูตรเดิม ในมหาวิทยาลัย อื่นได้

แต่หาก ในกรณี ที่สละสิทธิ หลักสูตร แพทยศาสตร บัณฑิต และ ไปสมัคร หลักสูตร ทันตแพทยศาสตร บัณฑิต มหาวิทยาลัยอื่น สามารถ ดำเนินการ แต่จะไม่ สามารถ สมัครใน หลักสูตร เดียวกัน ได้เมื่อ ยืนยัน สิทธิแล้ว 

คณะแพทยศาสตร์  

สำหรับ คณะ / สถาบัน ที่เปิดรับ มีดังนี้ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัย ขอนแก่น (มข.) 20 คน จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 176  คน จุฬาฯ – กรมแพทย์ ทหารอากาศ  กองทัพ อากาศ  30 คน มหาวิทยาลัย เชียงใหม่(มช.) 40 คน

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (มธ.) 65 คน มหาวิทยาลัย นเรศวร (มน.) 30 คน  โรงพยาบาล รามาธิบดี มหาวิทยาลัย มหิดล (มม.) 110 คน ศิริราช พยาบาล มม. 244 คน วิทยาลัย แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย รังสิต (โรงพยาบาล ราชวิถี) 40 คน

วิทยาลัย แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย รังสิต (โรงพยาบาล เลิดสิน) 13 คน วิทยาลัย แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย รังสิต (โรงพยาบาล นพรัตน ราชธานี) 13 คน มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร วิโรฒ (มศว) 145 คน มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ (ม.อ.) 40 คน

วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช (นมร.) 50 คน วชิรพยาบาล – โรงพยาบาล ตากสิน สำนัก การแพทย์กรุงเทพมหานคร 20 คน  วิทยาลัย แพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า เพศชาย 60 คน

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า เพศหญิง 40 คน สำนักวิชา แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี สุรนารี (มทส.) 12 คน  มหาวิทยาลัย บูรพา (มบ.) 32 คน

สำนักวิชา แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง (มฟล.) 16 คน มหาวิทยาลัยสยาม 15 คณะทันต แพทยศาสตร์ จุฬาฯ 80 คน  มม. 80 คน  มช. 15 คน  ม.อ. มศว 58 คน  มข. 15 คน มธ. 45 คน มน. 40 คน มทส. 10 คน

มหาวิทยาลัยเนชั่น 60 คน มหาวิทยาลัย เวสเทิร์น 80 คน และ ม.รังสิต 30 คน

คณะสัตวแพทยศาสตร์  

เปิดรับ คณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาฯ 110 คน  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (มก.)  35 คน  มข. 10 คน  มช. 10 คน  มม. 40 คน  มม. – วิทยาลัย วิทยาศาสตร์ การแพทย์ เจ้าฟ้า จุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ 10 คน

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี มหานคร 10 คนมหาวิทยาลัย มหาสารคาม (มมส ) 10 คน มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคล (มทร.) ตะวันออก  30 คน มทร.ศรีวิชัย 10 คน  ม.อ. 10 คน มหาวิทยาลัย เวสเทิร์น 16 คน

คณะเภสัชศาสตร์

เปิดรับ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ (สาขาวิชา การบริบาล ทางเภสัชกรรม) 75  คน จุฬาฯ (สาขาเภสัช กรรมอุตสาหการ) 85 คน มม. 120 คน  มช. 85 คน  มศว (สาขาวิชา การบริบาล ทางเภสัชกรรม) 20 คน  

มศว (สาขาวิชา เภสัชกรรม อุตสาหการ) 20 คน มธ. 30 คน มมส. (สาขาวิชา การบริบาล ทางเภสัชกรรม) 10 คน มบ. 60 คน มหาวิทยาลัยสยาม (สาขาวิชา การบริบาล ทางเภสัชกรรม) 20 คน

มหาวิทยาลัย หัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ 15 คน มหาวิทยาลัยพายัพ (สาขาวิชา การบริบาล ทางเภสัชกรรม) 10 คนมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี (สาขาวิชา การบริบาล ทางเภสัชกรรม) 10 คน

เข็ม 2 ไม่ต้องไปศูนย์บางซื่อ ให้ฉีดรพ.ใกล้บ้าน UFABET NEWS

ช่องทาง หาเงิน ง่าย ๆ ไม่ง้อเยียวยา ด้วยเกม พนันออนไลน์ BY UFABET

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นเกมพนัน ออนไลน์ ฟรี !! มีดังนี้

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์

พร้อมรับทันที  โปรโมชั่น สุดพิเศษ อีกมากมาย BY UFABET

กิจกรรม ทายผลหวย ไม่ต้อง ลงเดิมพัน ทายถูก รับทันที 10,000 บาท

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *