UFABET NEWS

รับเงิน “เยียวยา นักเรียน 2,000 บาท” เช็กขั้นตอน การจ่ายเงิน และ ช่วงเวลา วันโอนเงิน เมื่อ ก.คลัง โอนถึง เขต พื้นที่ฯ ภายใน 3 วัน ทำการ ผู้ปกครอง ต้องได้รับ เงินทันที

พลันที่ คณะรัฐ มนตรี หรือ (ครม.) ได้มี มติ ในเมื่อ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เพียงชั่ว ข้ามคืน เท่านั้น เกิดกระแส ความสนใจ ของ ประชาชน พ่อ – แม่ และ ผู้ปกครอง นักเรียน

กรณีเงิน “เยียวยา นักเรียน 2,000 บาท” ตามที่ ครม. เห็นชอบ มาตรการ ให้ความ ช่วยเหลือ บรรเทา ภาระ ค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษา ในช่วง การแพร่ ระบาด ของ โรคโควิด – 19 ของ กระทรวง ศึกษาธิการ

จากกระแส ความสนใจ ของ ประชาชน ผู้ปกครอง นักเรียน กรณีเงิน “ เยียวยา นักเรียน 2,000 บาท ” ตามที่ คณะรัฐ มนตรี หรือ ครม. มีมติ เห็นชอบ มาตรการ ให้ความ ช่วยเหลือ บรรเทา ภาระ ค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษา ในช่วง การแพร่ระบาด ของโรค โควิด – 19 ของ กระทรวง ศึกษาธิการ

เยียวยา นักเรียน คนละ 2,000 บาท

เด็กนักเรียน ระดับ การศึกษา ขั้นพื้นฐาน ทุกสังกัด รวมทั้ง ระดับ การศึกษา ปวช. / ปวส. รับเงิน คนละ 2,000 บาท

เฉพาะนักเรียน ในส่วน ของ กระทรวง ศึกษา ธิการ(ศธ.) ตามที่ ครม. ได้มี มติ เห็นชอบ ใช้เป็น โครงการ ให้ความ ช่วยเหลือ และ ช่วยบรรเทา ภาระ ค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษา ในช่วง การแพร่ระบาด ของ โรคโควิด-19

ของ กระทรวง ศึกษา ธิการ (ศธ.) มาตรการ ลดภาระ ค่าใช้จ่าย ในการเรียนรู้ โดยให้ ความช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา ที่กำลัง ศึกษา อยู่ใน สถานศึกษา สังกัด ศธ.

ทั้งภาครัฐ และ เอกชน และ สถานศึกษา นอกสังกัด ศธ. ในระดับ การศึกษา ขั้นพื้นฐาน ชั้น อนุบาล ถึง ม.6 และ ระดับ อาชีว ศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพ หรือ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นสูง หรือ (ปวส.)

ใน อัตรา 2,000 บาท ต่อคน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ (รมว.ศธ.)

นางสาว ตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ กระทรวง ศึกษา ธิการ (รมว.ศธ.) ได้มอบหมาย ให้ ดร.สุภัทร  จำปาทอง  ปลัดกระทรวง ศึกษา ธิการ (รมว.ศธ.) เป็น ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ทั้งหมด เกี่ยวกับ เงินเยียวยา นักเรียน 2,000 บาท

ในส่วน ของ สำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นั้น นาย อัมพร พินะสา เลขาธิการ คณะกรรมการ การศึกษา ขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการกพฐ.)

ได้ออก คำสั่งด่วน ที่สุด ที่ ศธ. 04006 /ว 2487 ในเมื่อ วันที่ 9 สิงหาคม 2564

เรื่องแนวทาง การดำเนินงาน ตามโครงการ ช่วยเหลือ บรรเทา ภาระ ค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษา ในช่วง สถานการณ์ แพร่ระบาด ของ โรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 ( COVIC – 19 )

ไปถึง ผู้อำนวยการ เขตพื้นที่ การศึกษา ทุกเขต / ผู้อำนวยการ สำนัก บริหารงาน การศึกษา พิเศษ ทั้งประเทศ

โดยมี เนื้อหา สาระ ของ คำสั่งด่วน ที่สุด ที่ ศธ. 04006 /ว 2487 ได้อ้าง ถึง มติครม. ของเมื่อ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ตามที่ปรากฏ และ ในการนี้ เพื่อสร้าง ความเข้าใจ และ เตรียมความพร้อม

ในการ ขอรับ จัดสรร งบประมาณ ตามโครงการ ให้ความ ช่วยเหลือ บรรเทา ภาระ ค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษา ในช่วง สถานการณ์ แพร่ระบาด ของ โรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 ( COVIC – 19 )

และ ให้การ ดำเนินงาน เป็น ไปใน ทิศทาง เดียวกัน มีประสิทธิภาพ และ ตรวจสอบได้ ขอให้ สำนักงาน เขตพื้นที่ การศึกษา  และ สถานศึกษา ทราบและ ดำเนินการ ดังนี้

1.สำนักงาน เขตพื้นที่ การศึกษา และ หน่วยเบิกจ่าย ดำเนินการ ดังนี้

1.1 เปิดบัญชี เงินฝาก ธนาคาร ไว้กับ ธนาคาร ที่เป็น รัฐวิสาหกิจ หนึ่งบัญชี ชื่อบัญชี

* ชื่อหน่วยงาน ( โครงการ เงินกู้ เพื่อแก้ไข ปัญหา COVIC – 19 ) เพื่อ รองรับเงิน ที่่ขอเบิก จากบัญชี เงินฝาก กระทรวง การคลัง สำหรับ เตรียมดำเนินการ ตามโครงการ ดังกล่าว ทันที

1.2 ตรวจสอบ ข้อมูล นักเรียน ผู้ปกครอง รายละเอียด เกี่ยวกับ ธนาคาร ที่ผู้ปกครอง ประสงค์ จะให้ โอนเงิน เข้าบัญชี เงินฝาก ธนาคาร ที่โรงเรียน จัดส่ง ให้สำนักงาน เขตพื้นที่ การศึกษา ให้ถูกต้อง และ ครบถ้วน

2. สถานศึกษา ดำเนินการ ดังนี้

2.1 สถาน ศึกษา สังกัด สำนักงาน เขตพื้นที่ การศึกษา ตรวจสอบ ข้อมูล การยืนยัน ตัวตน นักเรียน จากระบบ นักเรียน รายบุคคล (DMC) ณ วันที่  25 มิถุนายน 2564

สำหรับ สถานศึกษา สังกัด สำนัก บริหารงาน การศึกษา พิเศษ ตรวจสอบ ข้อมูล การยืนยัน ตัวตน นักเรียน จาก ระบบ SET  วันที่ 25 มิถุนายน 2564

2.2 จัดทำ ข้อมูล รายละเอียด บัญชี ธนาคาร ผู้ปกครอง

( ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชีเงิน ฝากธนาคาร เลขที่ บัญชี เงินฝาก ธนาคาร ) หรือ บัญชี ธนาคาร นักเรียน กรณี ผู้ปกครอง ไม่มี บัญชี เงินฝาก ธนาคาร เพื่อขอรับ ความช่วยเหลือ ตามโครงการ ดังกล่าว

พร้อมตรวจสอบ ข้อมูล ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และ จัดส่ง ให้สำนักงาน เขตพื้นที่ การศึกษา เพื่อเตรียม รองรับ การจัดสรรงบ ประมาณ ตามโครงการ ดังกล่าว โดนด่วน

ซึ่งหาก สำนักงาน งบประมาณ จัดทำ รายละเอียด และ จัดสรร เงินมา ให้ ศธ.แล้ว จากนั้น

ศธ.จะตรวจสอบ ข้อมูล เพื่อจัดสรรเงิน งบประมาณ ลงไป ที่สถานศึกษา ต่อไป คาดว่า ภายใน วันที่ 31 สิงหาคม หรือ ไม่เกิด ต้นเดือน กันยายนนี้

สถานศึกษา จะได้ รับเงิน และ ทำการโอน เงินเยียวยา 2,000 บาท ให้นักเรียน และ ผู้ปกครอง ต่อไป

” นางสาว ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง ศึกษาธิการ ( รมว.ศธ. ) กล่าวให้ คำมั่น

สิทธิ์ ของ ผู้ปกครอง โรงเรียน เอกชน รับเงิน ช่วยเหลือ 2,000 บาท

นาย อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ คณะกรรมการ ส่งเสริม การศึกษา เอกชน ( เลขาธิการ กช. ) ได้กล่าวถึง กรณีที่ คณะรัฐมนตรี มีมติ เห็นชอบ ในมาตรการ ให้ความ ช่วยเหลือ บรรเทา ภาระ ค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษา

ให้แก่ ผู้ปกครอง ในช่วง การแพร่ ระบาด ของ โรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) ของ กระทรวง ศึกษา ธิการ สำหรับ นักเรียน ในระบบ การศึกษาไทย ภาคเรียน ที่ 1 ปี การศึกษา 2564

โดยให้ การสนับสนุน ค่าใช้จ่าย เพื่อลด ภาระ ให้แก่ ผู้ปกครอง ในอัตรา 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน

โดยที่ ในขณะนี้นั้น สช. ได้แจ้ง ให้กับ โรงเรียน เอกชน ได้สำรวจ โรงเรียน เอกชน ในระบบ ที่มี ชื่อนักเรียน ซ้ำซ้อน ให้เข้าไป ยืนยัน ในระบบ regis โดยด่วน แล้วเพื่อ ยืนยัน ตัวตน นักเรียน

ซึ่ง เลขา ธิการ กช. ก็ได้ กล่าวเพิ่มเติม ว่า ทาง สช. ได้อำนวย ความสะดวก ให้แก่ ผู้ปกครอง โดยเพิ่ม ช่องทาง ให้สามารถ ตรวจสอบสิทธิ์ การได้รับ ความช่วยเหลือ เยียวยา นักเรียน

ดังกล่าว ผ่าน Application สช. On mobile ได้แล้ว วันนี้ ว่าลูก ของ ตนนั้น มีสิทธิ์ หรือไม่ ตกหล่น หรือเปล่า

:: ม.40 วันสุดท้าย รีบจ่ายเงินสมทบ UFABET NEWS

ช่องทาง หาเงิน ง่าย ๆ ไม่ง้อเยียวยา ด้วยเกม พนันออนไลน์ BY UFABET

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นเกมพนัน ออนไลน์ ฟรี !! มีดังนี้

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์

พร้อมรับทันที  โปรโมชั่น สุดพิเศษ อีกมากมาย BY UFABET

กิจกรรม ทายผลหวย ไม่ต้อง ลงเดิมพัน ทายถูก รับทันที 10,000 บาท

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *