UFABET NEWS

ไตรศุลี ได้ออกมาแจง หลังจาก มีแคมเปญ ล่ารายชื่อ ฟ้องรัฐบาล ซื้อวัคซีน ไม่ป้องกัน เชื้อกลายพันธุ์ ชี้ว่า กระบวนการ มีทีม แพทย์ ระดับชาติ และมี งานวิชาการ รองรับ ตาม รธน. ป้อง ซิโนแวค มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ลดป่วยหนัก เสียชีวิตได้ ระบุ ขนาด mRNA ยังป้องกัน เชื้อเดลต้า ไม่ได้

โดย น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษก ประจำ สำนัก นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึง กรณี ที่มี การเตรียม ฟ้องรัฐบาล เนื่องจาก มติคณะรัฐมนตรี (ครม.)

อนุมัติ ให้มี การจัดซื้อ วัคซีน ซิโนแวค เพิ่มเติม โดยได้ อ้างว่า การจัดซื้อ วัคซีน ดังกล่าว ขัดต่อ รัฐธรรมนูญ เพราะว่า วัคซีน ที่สั่งซื้อ มานั้น ไม่สามารถ ป้องกัน การติดเชื้อ โควิด19 สายพันธุ์ ที่กำลัง แพร่ระบาด ได้นั้น

ล่าสุด ทางองค์การ อนามัยโลก ประจำ ประเทศไทย ก็ได้ ออกมา เผยแพร่ ข้อมูล เพื่อย้ำว่า วัคซีน ที่ได้รับ การรับรอง และ ขึ้นทะเบียน มีความ ปลอดภัย และ มีประสิทธิภาพ โดยประเทศ ไทยมี วัคซีน 3 ชนิด ที่ให้ บริการไปแล้ว ได้แก่ แอสตร้าเซนเนก้า ซิโนฟาร์ม และ ซิโนแวค

อีกทั้ง การบริหาร จัดการ สถานการณ์ โควิด 19 โดยเฉพาะ แผนการ ที่จะ จัดหา วัคซีน ประกอบ ไปด้วย คณะแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ ประเทศ และ มีงาน วิชาการ รองรับ เป็น ไปตาม กฎหมาย ทุกขั้นตอน สอดคล้อง ตามรัฐธรรมนูญ และ ทำตาม หลักภาวะ ฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุข ระหว่าง ประเทศ ของ องค์การ อนามัยโรค (WHO)

ส่วนความ กังวล ว่าวัคซีน ซิโนแวค ที่มี การสั่งซื้อ อย่างต่อเนื่อง อาจจะ ไม่สามารถ ป้องกัน การติดเชื้อ ที่กำลัง แพร่ระบาด ได้นั้น ปัจจุบัน ก็มี ข้อมูล ทางการแพทย์ พบว่า ในตอนนี้ ยังไม่มี วัคซีน ชนิดใด บนโลก ที่จะ สามารถ ป้องกัน การติดเชื้อ โควิด19 สายพันธุ์ เดลต้าได้ 100%

แม้แต่ วัคซีน ชนิด mRNA แต่ทุกชนิด รวมทั้ง เทคโนโลยี เชื้อตาย สามารถ ลดการ ป่วยหนัก และ การเสียชีวิตได้ นั้นเอง

ดังนั้น ในระหว่าง ที่รอ ส่งมอบ วัคซีน mRNA ในช่วง ไตรมาส ที่ 4 อาทิ วัคซีน ไฟเซอร์ จำนวน 20 ล้านโดส ตามแผน วัคซีนหลัก และ โมเดอร์นา ซึ่งเป็น วัคซีน ทางเลือก รัฐบาล จึงเร่ง จัดหา และ ฉีดวัคซีน ให้ประชาชน ในวงกว้าง ให้ได้มาก ที่สุด

เพื่อลด การป่วยหนัก และ การเสียชีวิต ตามนโยบาย ของ นายก รัฐมนตรี ซึ่งแผนการ ดังกล่าว ทางภาครัฐ ก็ได้ ดำเนินการ และ สื่อสาร มาอย่าง ต่อเนื่อง มิได้ เพิ่งอนุมัติ จัดหา ในการประชุม ครม.ที่ ผ่านมา น.ส.ไตรศุลี กล่าวต่อ อีกว่า.. ศบค. เตรียมเปิดศูนย์ เถียงนาโมเดล

แพทยสภา จี้รัฐ ซื้อวัคซีน mRNA แจกแพทย์-ประชาชน ฟรี

แพทยสภา ได้ออก ประกาศ จี้ให้ รัฐบาล ซื้อวัคซีน คุณภาพ อาทิ mRNA ฉีดให้ แพทย์ และ ประชาชน ฟรี โดยระบุ หน่วยงานรัฐ และ เอกชน ต้องให้ ผู้มี ความเสี่ยง ติดเชื้อ เข้ารับ การตรวจ เพื่อทำการ รักษา ให้เร็ว ที่สุด

โดยในช่างบ่าย ของ เมื่อวาน วันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม 2564 แพทยสภา ออกประกาศ ที่ 78/2564

เรื่อง แถลงการณ์ แพทยสภา ในสถานการณ์ โควิด 19 (ฉบับที่ ๑)

โดยระบุว่า ตามที่ สถานการณ์ การระบาด ของ ติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019  ที่มี การเพิ่ม ติดเชื้อ เพิ่มมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง แพทยสภา ตามพระราช บัญญัติ วิชาชีพ เวชกรรม พ.ศ.2525 หมวดที่ 1 มาตรา 7 ที่บัญญัติว่า แพทยสภา มีวัตถุ ประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และ ให้การศึกษา แก่ประชาชน และ องค์กรอื่น ๆ

ในเรื่อง ที่เกี่ยวกับ การแพทย์ และ การสาธารณสุข ให้คำปรึกษา หรือ ข้อเสนอแนะ ต่อรัฐบาล เกี่ยวกับ ปัญหา การแพทย์ และ การสาธารณสุข และ เป็นตัวแทน ของ ผู้ประกอบ วิชาชีพ เวชกรรม ในประเทศไทย ทั้งนี้ แพทยสภา จึงขอ ประกาศ การสนับสนุน ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1.

แพทยสภา สนับสนุน ให้ภาครัฐ และ เอกชน ดำเนินการ จัดหา วัคซีน โควิด 19 ให้มี ใช้อย่าง หลากหลาย ให้เพียงพอ โดยเร็ว ที่สุด และ ต้องเป็น วัคซีน ที่มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อเชื้อ กลายพันธุ์ เช่น ชนิดกลุ่ม วัคซีน mRNA โดยให้ ครอบคลุม ทั้งผู้ ที่ยัง ไม่ได้ รับวัคซีน และ เพื่อฉีด กระตุ้น ภูมิคุ้มกัน ให้กับ ผู้ที่ ได้รับ วัคซีนแล้ว

2.

แพทยสภา สนับสนุน ให้บุคลากร ทางการแพทย์ ด่านหน้า ได้รับ วัคซีน ที่เหมาะสม เช่น กลุ่ม วัคซีน mRNA อย่างรวดเร็ว ที่สุด

3.

แพทยสภา สนับสนุน ให้รัฐบาล เอกชน และ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เปิดโอกาส ให้ผู้ ที่สงสัย ว่าจะ ติดเชื้อ สามารถ เข้าถึง การตรวจหา เชื้อได้ เพื่อยืนยัน การวินิจฉัย และ เข้าสู่ กระบวนการ รักษา โดยเร็ว ที่สุด

4.

แพทยสภา สนับสนุน ให้เตรียม ความพร้อม ด้านบุคลากร สถานที่ และ ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เหมาะสม กับ สถานการณ์ ที่ทวี ความรุนแรง มากขึ้น

5.

แพทยสภา สนับสนุน การให้ ข้อมูล ข้อเท็จจริง ด้านวิชาการ ของ แต่ละ ราชวิทยาลัย และ วิทยาลัย ซึ่งเป็น องค์กร ในกำกับ ของ แพทยสภา ตาม พระราช บัญญัติ วิชาชีพ เวชกรรม พ.ศ.2525

6.

แพทยสภา สนับสนุน ให้ประชาชน ทุกคน ได้รับ วัคซีน โดยไม่มี ค่าใช้จ่าย ใด ๆ ตามรัฐ ธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ.2560 มาตรา 47

7.

แพทยสภาสนับสนุนให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนโควิด 19 ไม่ว่าชนิดใดโดยเร็วที่สุดเพราะสามารถลดความรุนแรงของโรคได้

8.

แพทยสภา สนับสนุน ให้ประชาชน ปฏิบัติ ตามมาตรการ การป้องกัน โรคอย่าง เคร่งครัด เช่น งดเว้น กิจกรรม ที่มี ต้องมี การรวมกลุ่ม การเว้น ระยะห่าง ล้างมือ ใส่หน้ากาก อนามัย รวมถึง การอยู่ ภายใน ที่พัก อาศัย เมื่อเกิด สถานการณ์ รุนแรง มากขึ้น เพราะจะ สามารถ ช่วยควบคุม การแพร่ ระบาด ของ โรคได้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ แพทย์หญิง สมศรี เผ่าสวัสดิ์

นายก แพทยสภา

ไฟเซอร์ ไม่มี มีแต่ ไม่แค้น .. วันนี้ เว็บไซต์ UFABET ของเรา ได้จัด โปรโมชั่น เพื่อเยียวยา คอพนัน คนทุก ดังนี้

เดิมพัน ออนไลน์ ที่ UFABEY ดีอย่างไง ?

เพราะว่า โปรโมชั่น สุดพิเศษ อีกมากมาย

กิจกรรมทายผลหวย ไม่ต้องลงเดิมพัน ทายถูกรับทันที 10,000 บาท

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นสล็อตฟรี ได้มากกว่า 30,000 เกม

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์
About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.