UFABET NEWS

เมื่อไม่นาน คณะกรรมการ วัฒนธรรม แห่งชาติ ได้มี มติ ยกเลิก ประกาศ ยกย่อง เชิดชู เกียรติ “สุชาติ สวัสดิ์ศรี” ศิลปิน แห่งชาติ แต่กระบวนการ ยังอยู่ ในขั้น ให้ยื่น คำร้อง คัดค้านมติ

อัพเดท ล่าสุด เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการ วัฒนธรรม แห่งชาติ ได้มี มติ ยกเลิก การประกาศ ยกย่อง เชิดชู เกียรติ นาย สุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปิน แห่งชาติ สาขา วรรณศิลป์ ปี พ.ศ.2554 ด้วยคะแนนเสียง เป็น เอกฉันท์

ขณะนี้ กระบวนการ อยู่ระหว่าง ขั้นตอน ต่อไป โดยให้ นาย สุชาติ สวัสดิ์ศรี ยื่นคำร้อง คัดค้าน มติ ดังกล่าว

นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี นับเป็น ศิลปิน แห่งชาติ คนแรก

ล่าสุด ที่โดน ยกเลิก การประกาศ ยกย่อง เชิดชู เกียรติ ศิลปิน แห่งชาติ จากกฎกระทรวง วัฒนธรรม ที่ระบุไว้ ว่าหาก ปรากฎว่า ศิลปิน แห่งชาติ ผู้นั้น มีความ ประพฤติ เสื่อมเสีย หรือ ต้องคำ พิพากษา ถึงที่สุด ให้จำคุก

เว้นแต่ ในความผิด อันได้ กระทำ โดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ คณะกรรมการ โดยมติ ด้วยคะแนนเสียง อย่างน้อยสอง ในสาม ของ จำนวน กรรมการ ทั้งหมด เท่าที่ มีอยู่

อาจยกเลิก การยกย่อง เชิดชู เกียรติ ศิลปิน แห่งชาติได้ เมื่อได้ ยกเลิก การยกย่อง เชิดชู เกียรติ ผู้ใด เป็น ศิลปิน แห่งชาติ ตามวรรคสอง ให้งด การจ่าย ประโยชน์ ตอบแทน ตั้งแต่ วันที่ คณะกรรมการ มีมติ

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดสาขา

ทั้งนี้ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนด สาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ วิธีการ คัดเลือก และ ประโยชน์ ตอบแทน ของ ศิลปิน แห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563

อาศัย อำนาจ ตามความ ในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และ มาตรา 29 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ วัฒนธรรม แห่งชาติ พ.ศ.2553 รัฐมนตรีว่าการ กระทรวง วัฒนธรรม ออกกฎ กระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

“ข้อ 5 ศิลปิน แห่งชาติ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ ยกเลิก ความใน ข้อ 5 แห่งกฎกระทรวง กำหนด สาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ วิธีการ คัดเลือก และ ประโยชน์ ตอบแทน ของ ศิลปิน แห่งชาติ พ.ศ.2555 และ ให้ใช้ความ ต่อไปนี้แทน

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีชีวิต อยู่ในวัน ประกาศ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ

(3) เป็น ผู้มี คุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีความ เชี่ยวชาญ และ มีผลงาน ดีเด่น เป็น ที่ยอมรับ ของ วงการศิลปะ ในสาขานั้น

(4) เป็น ผู้สร้างสรรค์ และ พัฒนา ศิลปะ ในสาขา ที่ได้รับ การประกาศ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ

(5) เป็น ผู้ผดุง ถ่ายทอด เผยแพร่ หรือ เป็นต้นแบบ ศิลปะ ในสาขา ที่ได้รับ การประกาศ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ

(6) เป็น ผู้ทุ่มเท อุทิศตน เพื่องานศิลปะ และ มีผลงาน ที่เป็น ประโยชน์ ต่อสังคม

(7) ไม่มี ความประพฤติ เสื่อมเสีย

(8) ไม่เคย ต้องคำ พิพากษาถึง ที่สุด ให้จำคุก เว้นแต่ ในความผิด อันได้ กระทำ โดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ

ข้อ 2 ให้ยกเลิก ความใน ข้อ 10 แห่งกฎกระทรวง

กำหนด สาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ วิธีการ คัดเลือก และ ประโยชน์ ตอบแทน ของ ศิลปิน แห่งชาติ พ.ศ.2555 และ ให้ใช้ความ ต่อไปนี้แทน

“ข้อ 10 ในกรณี ที่กรม ส่งเสริม วัฒนธรรม ตรวจสอบ คุณสมบัติ เอกสาร หลักฐาน และ รายละเอียด ที่เกี่ยวข้องแล้ว

ถ้าเห็น ว่าถูกต้อง และ ครบถ้วน ให้เสนอ ผลการตรวจสอบ รวมทั้ง เอกสาร หลักฐาน และ รายละเอียด ที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการ

เพื่อพิจารณา ประกาศ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ เป็น ศิลปิน แห่งชาติ เมื่อได้ ประกาศ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ใด เป็น ศิลปิน  แห่งชาติแล้ว

หากปรากฎ ว่าศิลปิน แห่งชาติ ผู้นั้น มีความ ประพฤติ เสื่อมเสีย หรือ ต้องคำ พิพากษา ถึงที่สุด ให้จำคุก เว้นแต่ ในความผิด อันได้ กระทำ โดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ

คณะกรรมการ โดยมติด้วย คะแนนเสียง อย่างน้อยสอง ในสาม ของ จำนวน กรรมการ ทั้งหมด เท่าที่ มีอยู่ อาจยกเลิก การยกย่อง เชิดชู เกียรติ ศิลปิน แห่งชาติได้

เมื่อได้ ยกเลิก การยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ใดเป็น ศิลปิน แห่งชาติ ตามวรรคสอง ให้งด การจ่าย ประโยชน์ ตอบแทน ตั้งแต่ วันที่คณะกรรมการ มีมติ  ให้ไว้ ณ วันที่ 18 พ.ค.2563

นามปากกาว่า สิงห์สนามหลวง

ณ วันที่ 18 พ.ค.2563 สุชาติ สวัสดิ์ศรี เป็น นักเขียน ที่มี นามปากกาว่า สิงห์สนามหลวง เป็น ผู้ก่อตั้ง รางวัล ช่อการะเกด ให้นักเขียน หน้าใหม่ ส่งผล งานเข้า มาประกวด

เพื่อแจ้งเกิด ในวงการ วรรณกรรมไทย เป็น บรรณาธิการ วารสาร รายสามเดือน ของ สมาคม สังคมศาสตร์ แห่งประเทศไทย  ได้รับ ยกย่องให้ เป็น ศิลปิน แห่งชาติ สาขา วรรณศิลป์ เมื่อปี พ.ศ. 2554

ศิลปิน แห่งชาติ ประจำปี 2554 ใน 3 สาขา

พร้อมกับ การประกาศ ศิลปิน แห่งชาติ ประจำปี 2554 ใน 3 สาขา อีกจำนวน 9 คน

โดยใน สาขา วรรณศิลป์ มี 2 คน ได้แก่

นาย ประภัสสร เสวิกุล (นวนิยาย และ กวีนิพนธ์) นาย สุชาติ สวัสดิ์ศรี (เรื่องสั้น และ กวีนิพนธ์)

โครงการ ศิลปิน แห่งชาติ เริ่มต้นขึ้น ในปี 2527 และ ประกาศ ผลการ คัดเลือก ศิลปิน แห่งชาติ ในปี 2528 ปัจจุบัน มีศิลปิน สาขา ต่าง ๆ ที่ได้รับ การคัดเลือก เป็น ศิลปิน แห่งชาติ แล้วรวม 221 คน

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ปลด “สุชาติ สวัสดิ์ศรี” พ้นศิลปินแห่งชาติ

คณะกรรมการ วัฒนธรรม แห่งชาติ มีมติ ยกเลิก การประกาศ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ นาย สุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปิน แห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ. 2554

วันเดียวกันกับ มติชน ได้รายงานว่า นายสกุล บุณยทัต นายกสมาคม นักเขียน แห่งประเทศไทย นักวิจารณ์ วรรณกรรม

ได้แสดง ความคิดเห็น ถึงกรณี ดังกล่าว โดยมองว่า ไม่สมควร อย่างยิ่งที่ จะถอดถอน นาย สุชาติ สวัสดิ์ศรี ออกจาก การเป็น ศิลปิน แห่งชาติ สาขา วรรณศิลป์

เนื่องจาก ที่ผ่านมา สร้างผลงาน ไว้เป็น ที่ประจักษ์ แม้จะมี ท่าที ในการแสดง ความคิดเห็น ตอบโต้ กับ รัฐบาล แต่นี่ คือสิทธิ ของ นักเขียน ที่สามารถ วิจารณ์ สภาวะ สังคม ทางการเมือง ของ คนใน สังคมได้

“พิธา-โรม” ให้กำลังใจ อ.สุชาติ ผ่านทวิตเตอร์

ด้าน นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้า พรรคก้าวไกล และ ส.ส.บัญชี รายชื่อ ของพรรคทวิต ข้อความแสดง ความเห็น กรณีดังกล่าว พร้อมให้ กำลังใจ นาย สุชาติว่า

“วัฒนธรรม ที่ไม่มี เสรีภาพ ไม่มี ค่าอะไร ในยุค ปัจจุบัน เช่นเดียว กับ คุณค่า ของ ตำแหน่ง จอมปลอม ที่ต้อง พินอบพิเทา ผู้มี อำนาจ จะ #พูดหยุดโกง ในประเทศนี้ ได้จริง ต้องปกป้อง เสรีภาพ ในการพูด ปกป้อง เสรีภาพ ในการแสดงออก เท่านั้น

ผมขอ เป็น กำลังใจให้ อ.สุชาติ สวัสดิ์ศรี #ศิลปินแห่งราษฎร์ ครับ”

เช่นเดียว กับ นาย รังสิมันต์ โรม รองเลขาธิการ พรรคก้าวไกล ได้แสดง ความคิดเห็น ผ่านทวิตเตอร์ พร้อมให้ กำลังใจ นาย สุชาติ ด้วยเช่นกัน

รังสิมันต์ โรม ให้กำลังใจ อ.สุชาติ ผ่านทวิตเตอร์

“ปี 58 ผม และ เพื่อน ๆ ถูกฝากขัง ในเรือนจำ กลางพิเศษ กรุงเทพฯ ด้วยข้อหา ฝ่าฝืน คำสั่ง คสช. อ.สุชาติ สวัสดิ์ศรี และ กลุ่มนักเขียน ไปเยี่ยม ให้กำลังใจ พวกเรา ในเรือนจำ

วันนี้มี ข่าวลือ ว่า อ.สุชาติ กำลัง จะถูกถอด จากศิลปิน แห่งชาติ ผมขอให้ กำลังใจครับ อาจารย์ คือ #ศิลปินแห่งราษฎร์  สำหรับผม ครับ”

:: “สิระ” ลั่น เอาผิด “เต้ มงคลกิตติ์” พ้นส.ส. UFABET NEWS

ช่องทาง หาเงิน ง่าย ๆ ไม่ง้อเยียวยา ด้วยเกม พนันออนไลน์ BY UFABET

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นเกมพนัน ออนไลน์ ฟรี !! มีดังนี้

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์

พร้อมรับทันที  โปรโมชั่น สุดพิเศษ อีกมากมาย BY UFABET

กิจกรรม ทายผลหวย ไม่ต้อง ลงเดิมพัน ทายถูก รับทันที 10,000 บาท

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.