UFABET NEWS  : เช็กที่นี่ ครบจบ ทุก เงื่อนไข “เดินทางข้าม จังหวัด ได้ไหม” ในช่วง ล็อกดาวน์ เคอร์ฟิว ยกเว้นใคร

สรุป ข้อกำหนด เงื่อนไข “เดินทาง ข้ามจังหวัด ได้ไหม” หลังจาก ที่รัฐลบาล ประกาศ “ล็อกดาวน์” “เคอร์ฟิว” ประชาชน ต้องปฏิบัติ ตัวอย่างไร แยกกัก หรือ กักกัน หรือไม่ ที่นี่ มีคำตอบ

ประกาศ เรียบร้อย แล้วใน ราชกิจจานุเบกษา ตามข้อ กำหนด ที่ออกมา ตามความ ในมาตรา 9 แห่ง พระราช กำหนด การบริหาร ราชการ ในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27)

เกิดคำถาม ข้องใจ มากมาย ว่า .. ในการ เดิมทาง ข้ามจังหวัด ได้ไหม วันนี้ ทางเว็บไซต์ ของเรา ได้สรุป มาให้ ทุกคน แล้วค่ะ ง่าย ๆ เป็นข้อ ๆ เกี่ยวกับ การเดินทาง ข้ามจังหวัด ของ ประชาชน

10 จังหวัด “เคอร์ฟิว” 21.00 – 04.00 น. ยกเว้น 5 กลุ่ม

10 จังหวัด ตามกฎหมาย ได้แก่ กรุงเทพ มหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

ห้ามออกนอก เคหสถาน ในระหว่าง เวลา 21.00 – 04.00 น. ของ วันรุ่งขึ้น

ยกเว้น 5 กลุ่ม ได้แก่ สาธารณสุข ขนส่ง สินค้า เพื่อประชาชน ขนส่ง หรือ ขนย้าย ประชาชน บริการ หรือ อำนวย ประโยชน์ แก่ประชาชน การประกอบ อาชีพ ที่จำเป็น

ประกาศ “ล็อกดาวน์” เงื่อนไข “เดินทาง ข้ามจังหวัด ได้ไหม”

 • ให้ประชาชน หลีกเลี่ยง หรือ ชะลอ การเดินทาง ข้ามพื้นที่ จังหวัด ในช่วง ระยะ เวลานี้ โดยไม่มี เหตุจำเป็น เพื่อประโยชน์ ส่วนรวม
 • ในกรณี ที่จำเป็น ต้องเดินทาง ข้ามเขต พื้นที่ อาจไม่ได้ รับความ สะดวก ในการ เดินทาง และ อาจต้อง ใช้ระยะ เวลา มากกว่า ปกติ
 • ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ เพิ่มความ เข้มงวด ในการ ปฏิบัติงาน ตรวจคัดกรอง การเดินทาง ในเส้นทาง คมนาคม เข้าออก กรุงเทพมหานคร และ จังหวัดปริมณฑล และ จังหวัด ชายแดน ภาคใต้

รวมทั้ง การเดินทาง เข้า – ออก จังหวัดอื่น เพื่อควบคุม การเดินทาง และ เคลื่อนย้าย แรงงาน และ คัดกรอง การเดินทาง ของ ประชาชน ทั่วไป ตามที่ กำหนดไว้ ในข้อ กำหนด (ฉบับที่ 25) ลง วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และ ตาม แนวทาง การปฏิบัติ ที่ ศปก.ศบค. ได้กำหนด ไว้

 • ให้กระทรวง คมนาคม และ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ ตรวจสอบ และ กำกับ ดูแล การให้ บริการ ของ ผู้ประกอบ การขนส่ง สาธารณะ สำหรับ การขนส่งคน โดยสาร ระหว่าง จังหวัด

ซึ่งมี พื้นที่ ต้นทาง จากกรุงเทพ มหานคร จังหวัด ปริมณฑล หรือ พื้นที่ สี่จังหวัด ชายแดน ภาคใต้ ตามข้อ กำหนดนี้ โดยเพิ่ม ความเข้มงวด เพื่อให้ ผู้ประกอบ การปฏิบัติ รวมทั้ง การตรวจ คัดกรอง การเดินทาง การจัด ระบบ และ ระเบียบ ให้เป็นไป ตามมาตรการ ในการ ป้องกัน โรค และ แนวปฏิบัติ ที่ ศปก.ศบค. กำหนด

 • การขนส่ง สินค้า ระหว่าง จังหวัด ให้กระทรวง คมนาคม จัดระเบียบ หรือ แนวปฏิบัติ เพื่อให้ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ ให้เหมาะสม และ ลดผลกระทบ ต่อระบบ เศรษฐกิจ ให้มาก ที่สุด

เช็ค เงื่อนไข “เดินทางข้าม จังหวัด ได้ไหม” ตามข้อ กำหนด (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564

 • กำหนด เงื่อนไข การใช้ เส้นทาง คมนาคม และ ตรวจคัด กรองการ เดินทาง ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ โดยการ สนับสนุน จากศูนย์ ปฏิบัติการ แก้ไข สถานการณ์ ฉุกเฉิน ด้านความ มั่นคง กระทรวง มหาดไทย

องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และ หน่วยงาน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือ จุดสกัด เพื่อคัดกรอง ในการ เดินทาง

 • เส้นทาง คมนาคม เข้าออก จังหวัด ชายแดน ภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และจังหวัดสงขลา) การตั้ง จุดตรวจ ด่านตรวจ หรือ จุดสกัด เพื่อตรวจ คัดกรอง การเดินทาง ให้ดำเนิน การอย่าง เข้มงวด

โดยบุคคล ที่ประสงค์ จะเดินทาง ออกนอก พื้นที่ ต้องแสดง บัตรประจำตัว ประชาชน หรือ บัตรแสดงตน อื่น ๆ ควบคู่ กับ เอกสาร รับรอง ความจำ เป็น ที่ออก โดยพนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง หรือ เจ้าหน้ำที่ ฝ่ายปกครอง ในพื้นที่ เว้นแต่ เป็น บุคคลที่ ได้รับ การยกเว้น

 • เส้นทาง คมนาคม เข้า – ออก กรุงเทพมหานคร และ จังหวัด ปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร) การเดินทาง ข้ามเขต จังหวัด มีการ ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือ จุดสกัด เพื่อตรวจ คัดกรอง การเดินทาง อย่าง เข้มงวด
 • เส้นทาง คมนาคม เข้าออก จังหวัด อื่น ๆ มีการ ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือ จุดสกัด เพื่อตรวจ คัดกรอง การเดินทาง อย่าง เข้มงวด ในกรณี ที่พบ มีผู้เดินทาง มาจาก จังหวัด ที่กำหนด เป็น พื้นที่ ควบคุม สูงสุด และ เข้มงวด

ให้ดำเนิน มาตรการ ควบคุม และ ป้องกันโรค โดยการ คุมไว้ สังเกต แยกกัก หรือ กักกัน ในพื้นที่ พำนัก หรือ สถานที่ ที่ทาง ราชการ กำหนด หรือ ตามหลักเกณฑ์ หรือ แนวปฏิบัติ ด้านสาธารณสุข ที่กระทรวง สาธสรณสุข หรือ ศบค. กำหนด

 • ในกรณี ที่ผู้ว่า ราชการ จังหวัด มีคำสั่ง ตามกฎหมาย ว่าด้วย โรคติดต่อ เพื่อกำหนด เงื่อนไข หรือ มาตรการ ป้องกัน โรคสำหรับ บุคคล ที่เดินทาง มาจาก พื้นที่ ควบคุม สูงสุด

และ เข้มงวด ขึ้นเป็น การเฉพาะ ในจังหวัด พื้นที่ รับผิดชอบ ให้ดำเนิน การตาม หลักเกณฑ์ หรือ แนวปฏิบัติ ที่ ศบค. หรือนายกรัฐมนตรี กำหนด

เพื่อบังคับ ใช้มาตรการ ห้ามออก นอกเคหสถาน

เริ่ม วันที่ 12 กรกฎาคม 2564  เวลา 21.00 – 04.00 น. ตรวจ การปฏิบัติ ตามใน มาตรการ ป้องกันโรค และ ตรวจ คัดกรอง การเดินทาง เข้า – ออก จังหวัด พื้นที่ ควบคุม สูงสุด และ เข้มงวด 10 จังหวัด

(กทม. นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร สงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี)

 • กรุงเทพฯ  88 จุดตรวจ
 • จังหวัด ปริมณฑล 5 จังหวัด 20 จุดตรวจ
 • จังหวัด ชายแดน ภาคใต้ 4 จังหวัด 39 จุดตรวจ

หากพบเห็น

 • การมั่วสุม / การกระทำผิด พ.ร.ก.ฯ
 • การไม่ ปฏิบัติ ตามมาตร การป้องกัน

โทรแจ้ง สายด่วน ศปม.

 • 191
 • 1599
 • 1138

สามารถ ติดต่อได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

:: ไทยสั่งปลูกฟ้าทะลายโจร ทั่วประเทศ สู้โควิด-19 

สวัสดี !! ประเทศไทย บอกเลย..ไฟเซอร์ ไม่มีนะจ๊ะ ตอนนี้มีเเต่ ไฟนรก !

วันนี้ เว็บไซต์ UFABET ของเรา ได้จัด โปรโมชั่น เพื่อเยียวยา คอพนัน คนทุก ดังนี้

โปรโมชั่น สุดพิเศษ อีกมากมาย BY UFABET

กิจกรรมทายผลหวย ไม่ต้องลงเดิมพัน ทายถูกรับทันที 10,000 บาท

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นสล็อตฟรี ได้มากกว่า 30,000 เกม

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์

About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.